ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า
นักวิจัย : ดวงดาว อาจองค์
คำค้น : ความร้อนเหนี่ยวนำ , ยางธรรมชาติ , เศษยางพื้นรองเท้า , เอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์ , ไมโครเวฟ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050098 , http://research.trf.or.th/node/4255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชั่นของพอลิเมอร์เชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้าได้รับการแปรสภาพให้กลายเป็นเชื้อเพลิงโดยอาศัยความร้อนที่ได้จากการเหนี่ยวนำไมโครเวฟโดยใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เป็นตัวช่วยในการดูดซับคลื่นไมโครเวฟให้เป็นพลังงานความร้อนโดยทำการเปรียบเทียบกับการใช้เตาปฎิกรณ์แบบพลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อนอุณหภูมิที่ใช้ในการแปรสภาพด้วยเตาปฏิกรณ์มโครเวฟอยู่ในช่วง 250-1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าระบบเตาปฏิกรณ์ไมโครเวฟนั้นใช้เวลาเพียง เล็กน้อยในการทำให้อุณภูมิสูงถึงอุณหภูมิที่ต้องการซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินี้ขึ้นอยู่กับกำลังของคลื่นไมโครเวฟ โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการแปรสภาพภายใต้สภาวะของบรรยากาศที่แตกต่างกัน 2 บรรยากาศคือที่ 100% ก๊าซอาร์กอน (ไพโรไลซิส) และ 99% ก๊าซอาร์กอน/1% ก๊าซออกซิเจน (แก๊สซิฟิเคชั่น) นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาผลของพลังงานของคลื่นไมโครเวฟและปริมาณของซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีต่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่เตรียมได้ จากการศึกษาพบว่าการแปรสภาพทางความร้อนภายใต้บรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนหรือโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นนั้นจะสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจน (H2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำได้มากกว่ากระบวนการไพโรไลซิส เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างเตาปฏิกรณ์ไมโครเวฟและเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าพบว่าการให้ความร้อนโดยการใช้พลังงานคลื่นไมโครเวฟนั้นจะให้ผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นก๊าซสูงกว่าในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งนั้นจะพบได้สูงกว่าในระบบการการให้ความร้อนโดยใช้เตาไฟฟ้า โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซนั้นจะมีปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อกำลังของคลื่นไมโครเวฟมีค่ามากขึ้นโดยผลิตภัณฑ์หลักคือ ก๊าซไฮโดรคเจน (H2), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สำหรับผลของซิลิกอนคาร์ไบด์นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดอันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการให้ความร้อนของไมโครเวฟ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเตาปฏิกณ์ไมโครเวฟนั้นใช้เวลาที่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งมีความเหมาะสมในการแปรสภาพทางความร้อนขยะที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ให้กลายเป็นพลังงาน ทดแทน

บรรณานุกรม :
ดวงดาว อาจองค์ . (2553). การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงดาว อาจองค์ . 2553. "การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงดาว อาจองค์ . "การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ดวงดาว อาจองค์ . การแปรสภาพทางความร้อนเหนี่ยวนำด้วยไมโครเวฟของวัสดุเชิงประกอบเอทิลีนไวนิลแอซีเตตโคพอลิเมอร์และยางธรรมชาติจากเศษยางพื้นรองเท้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.