ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง)
นักวิจัย : จำลอง คำบุญชู
คำค้น : น่าน , พะเยา , ภาคเหนือ , รามจิตติ , ลำปาง , ลำพูน , สภาวการณ์เด็กและเยาวชน , สสส. , เชียงราย , เชียงใหม่ , เด็กและเยาวชน , แพร่ , แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5040003 , http://research.trf.or.th/node/4188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเพื่อทำการสำรวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด โดยอาศัยตัวบ่งชี้คัดสรร (Selected indicators) การสำรวจพฤติกรรมเด็ก ตลอดจนกรณีศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชนเฉพาะเรื่องในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ประการที่สองเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหรือแบบแผนของปัญหาและความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ หรือในประเด็นปัญหาอันเป็นเป้าหมายการศึกษา ประการที่สามเพื่อ ค้นหารูปแบบแนวทางตลอดจนเงื่อนไขปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางในการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถลด เลี่ยง ป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ประการที่สี่เพื่อผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวในระดับจังหวัด หรือระดับอนุภูมิภาค จากข้อมูลงานวิจัย และ รวมถึงการค้นหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรูปแบบการทำงานร่วมกันที่ยั่งยืนระหว่างองค์กร หน่วยงานและบุคคลในพื้นที่รวมถึงสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร ประชาชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป และประการที่ห้าเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายอันจะนำไปสู่การดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ผลการวิจัยพบว่าสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน มีแนวโน้มทิศทางความเปลี่ยนแปลง จากผลการสำรวจสภาวการณ์ของปี 2548-2549 ที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและ ลดลงทั้งในด้านดีและด้านเสี่ยง สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบนที่เป็นปัญหาสำคัญยังคงเป็นพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาอบายมุข ปัญหายาเสพติด ปัญหาสื่อยั่วยุมอมเมาเยาวชน พฤติกรรมทางเพศเสรี และความรุนแรงใน เด็กและเยาวชน ทั้งนี้พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเข้าสู่ปัญหาและของเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบนที่สำคัญคือ การอยู่ห่างบ้านห่างครอบครัว การขาดพ่อแม่ผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิด การคบเพื่อนมีเพื่อนพาไปในทางเสี่ยง การ เสพสื่อที่ไม่ดีหรือสื่อลามก การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีพื้นที่เสี่ยง และพบว่าปัจจัยสร้างที่ช่วยเสริมสร้างการ พัฒนาเด็ก ได้แก่ การได้รับสนับสนุนและการให้โอกาสของพ่อแม่ครูและผู้ใหญ่ การมีกลุ่มเพื่อนที่ดีมี กิจกรรมทำร่วมกัน การมีพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ดีมีกิจกรรมดีให้ได้ทำอยู่เสมอ โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบนจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก และเยาวชนระดับจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยประยุกต์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก ในระดับจังหวัด ให้เกิดยุทธศาสตร์เชิงรุก คือการเป็นจังหวัดปลอดภัยสำหรับเด็ก การเป็นจังหวัดสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน การเป็นจังหวัดที่ปลอดอบายมุข และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้แก่การ เป็นจังหวัดครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง การเป็นจังหวัดมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การเป็นจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้ และการเป็นจังหวัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก Child Watch Project towards upper-north Thai provinces.There are 5 objectives of Child Watch Project in upper-northern Thai provinces. 1. To survey children and youth crisis among Provinces, and also be provided by selected indicators for children behavior case studies. Specified case study on children and youth crisis are drawn into the project which spread through 8 upper-north Thai provinces; Chiang Rai, Chiang Mai, Payao, Phrae, Nan, Mae Hong Son, Lampang, and Lampoon. 2. To analyze children problems and threats, and also identify threaten area for children, or any field which related with education development target. 3. To survey ways or conditions which support proficient child and youth development and also work with children to reduce or prevent themselves from risk or unpleasant factors. 4. To motivate provincial or sub-region consideration by research data and to promote sustainable child development in full participation and cooperation among organizations, institutions, local citizenship, educational institutes, government organization, NGOs, and local citizenship organizations of child and youth development. 5. To provide policies which create proficient national and local strategies of child and youth development. The result of the research shows that the Child Watch in upper – north provinces in 2006 -2007 has been changing from the Child Watch survey in 2005 – 2006 both by increasing and decreasing in the positive and negative ways. Child Watch Project has found problems of upper- north provinces children and youth are consuming behavior, gambling, narcotics, obscene media, free sex, and child abuse crisis. As the mentioned crisis in upper-north provinces, which are caused from various reasons such as leaving from home, lacking of parental advisory, unkind friends, obscene media consuming, and threaten surroundings. Solutions have been found from the paper enhance child development which are supporting and taking care from their parents and teachers. The children should also commit with pleasant friends’ communities which are occupied with creative activities. The Child Watch Project provides strategies of child and youth development in upper-north Thai provinces and the project also applies the development strategies of well-being city for provincial children to become approach strategy and it aims to create children safety area, healthy, no gambling, and sustainable development. The provinces should be occupied by warmth and strengthen families, full participation of children, education support, and creative area for children providing.

บรรณานุกรม :
จำลอง คำบุญชู . (2551). การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จำลอง คำบุญชู . 2551. "การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จำลอง คำบุญชู . "การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
จำลอง คำบุญชู . การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สำหรับภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.