ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
นักวิจัย : วันชัย เลิศฤทธิ์
คำค้น : ABC , การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ , ข้อมูลครัวเรือน , ชัยนาท , ปัญหาความยากจน , แผนชุมชน , โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020035 , http://research.trf.or.th/node/4136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนากลไกการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นส่วนหนึ่งของงานภาคปฏิบัติในส่วนของการดำเนินงานภาครัฐในจังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการบูรณาการการทำงานของกลไกการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนภาครัฐและภาคประชาชนระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และการหนุนเสริมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด ชุมชนและครัวเรือน การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการชุมชนผ่านเวทีประชาคม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมาย 21 ตำบล มีการประเมินผล สรุปและถอดบทเรียนภายหลังจากการดำเนินงานทุกระยะ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้กลไกการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการระดับตำบล ที่มาจากความร่วมมือของภาคีพัฒนาภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนซึ่งต่อเชื่อมกับกลไกการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการระดับหมู่บ้าน ภายใต้คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน อันมีรูปแบบโครงสร้างตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่นั้นๆ โดยมีผู้ประสานงานหลักที่มีใจ มีเวลา ทำหน้าที่เชื่อมประสานและอำนวยการให้กลไกขับเคลื่อน มีภาครัฐและท้องถิ่นคอยหนุนเสริม ใช้เวทีการเรียนรู้ร่วมกันของกลไกการปฏิบัติงานทุกระดับและครัวเรือนยากจน เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลทุน และกิจกรรมพัฒนา ภายใต้แผนชุมชน แผนท้องถิ่น และส่วนราชการ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยกิจกรรมหนุนเสริมหลายๆกิจกรรม และหลายระดับที่เกื้อหนุนกัน สำหรับกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือนไปสู่การพึ่งตนเอง ต้องสนับสนุนให้ครัวเรือนได้เรียนรู้ตนเองวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพื่อค้นหาศักยภาพและทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง โดยมีกลไกการปฏิบัติงานระดับตำบลหมู่บ้าน เป็นพี่เลี้ยงคอยหนุนเสริม และการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทุนจากภายนอก ยังจำเป็น แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมของแต่ละครัวเรือน ภายใต้การดูแลของชุมชน และจะต้องมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
วันชัย เลิศฤทธิ์ . (2552). ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย เลิศฤทธิ์ . 2552. "ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย เลิศฤทธิ์ . "ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วันชัย เลิศฤทธิ์ . ความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.