ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
คำค้น : ท่องเที่ยว , รายได้ , เกาะช้าง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950145 , http://research.trf.or.th/node/4068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประมาณรายได้จากการจัดกิจกรรมการ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด แบ่งกิจกรรมเป็น 11 ประเภทเนื่องจาก การ เก็บรวบรวมข้อมูลรายได้ จากผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยตรงทำได้ยาก และอาจ ไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้วิธีการวิจัยโดยเก็บข้อมูล ทางอ้อมร่วมด้วย คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวและ อีกแนวทางหนึ่งคือรวบรวมข้อมูลภาษีเงินได้จากธุรกิจกิจกรรม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าข้อมูลภาษีนี้จะ สะท้อนให้เห็นภาพรายได้ของผู้ประกอบการทั้งหมดได้ นอกจากนั้นแล้วในการศึกษาครั้งนี้ยังมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ และแนวทางในการปรับปรุง กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดกิจกรรมด้วย ผลการศึกษาจากผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยว 36 ราย พบว่ารายได้จาก การประกอบธุรกิจกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมของทั้ง 11 ประเภท มีมูลค่าประมาณ 175.77 ล้านบาท และจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 617 คน โดยเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน ชาวต่างประเทศ 217 คน พบว่า จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 274.77 ล้าน บาท ผลการศึกษาไม่พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีรายได้ จากการประกอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 11 ประเภทนี้โดยตรง สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติได้แก่ สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเกาะช้างอยู่ในเขตมรสุม ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ทำ ให้มีนักท่องเที่ยวไม่มาก ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากมีรายได้ไม่ เพียงพอค่าใช้จ่าย ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา นอกจากนั้นแล้วยัง เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บางประเภทสูญหายไป เช่นกิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง และ กิจกรรมนั่งเรือชมหิ่งห้อยที่ กำลังจะสูญหายไป แนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มรายได้คือ ทุกภาคีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ควรช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม ลง ต้องมีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทนเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ กิจกรรม ที่แสดงถึงวิถีชีวิต และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย จะเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ ความสนใจ The objective of this project is to estimate the revenue from the 11 nature-based tourism activities organized by entrepreneurs in the Ko Chang area. Due to the difficulties of direct interviews with the entrepreneurs and to avoid bias information, this project is then conducted by gathering the secondary data taken from the government agents who have collected the tax from the entrepreneurs. The tax amount reflects the overall revenue earned from the activities. Another source of data is obtained from the interviews with tourists for the amount spent on tourism activities. Furthermore, this project also studies the factors that affect the revenue changes and the procedures used to develop the activities in order to increase the revenue. According to the information gathered from 36 entrepreneurs, it is found that the overall revenue of the 11 nature-based tourism activities is 175.77 million Baht. From the interviews with 617 tourists (400 Thais and 217 foreigners), it is found that the estimated spending is 274.77 million Baht. However, according to the government agents, there is no government organization directly responsible for collecting the tax of the activities in the area.One of the factors that affect the changes of revenue from the naturebased tourism is the weather conditions. The number of tourists drops due to the long period of rain and storms in the monsoon season, which results in the temporary closing of business as the income is too low to compensate the expense. Another factor is the increased fuel prices, while the business service charges cannot be raised due to the competitiveness among the activity providers. The next factor is the exploitation of natural resources which results in the gradual disappearing of traditional nature-based tourism activities such as the sight seeing of the fishing villages and the night boating to see the firefly. The effective solution to increase the revenue is the co-operation among the government agents, business people, and local people to conserve and to protect the environment. Entrepreneurs should provide tourism activities that are challenging and interesting to attract tourists and to cause them to revisit. The activities that involve the traditional Thai way of life and cultural identify are preferable among foreign tourists. Keywords: nature-based tourism activities, revenue earned from tourism activities, spending of tourism activities

บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล . (2551). การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล . 2551. "การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล . "การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล . การประมาณรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.