ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
นักวิจัย : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
คำค้น : Nature-Based Tourism , Public Roles , ท่องเที่ยว , องค์กร , เกาะช้าง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950141 , http://research.trf.or.th/node/4064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรภาครัฐที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง ยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ว่าสอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยั่งยืนเพียงไร มีข้อจำกัดหรือปัญหาประการใดบ้าง เพื่อนำไปจัดทำข้อ เสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐว่า ควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรม การท่องเทียวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยการสัมภาษณ์เชิงบึกและการเก็บแบบสำรวจจาก กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทต่อการพัฒนากิจ กรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนพื้นที่เกาะช้าง ผู้ประกอบการที่ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติบนพื้นที่ ผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมหรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติบนพื้นที่เกาะช้าง โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 ราย และทำ การสำรวจความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ 30 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานและการประเมินบทบาทของภาครัฐในระยะที่ผ่านมา ผลการวิจัย พบว่าในส่วนของบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมต่อการพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หน่วยงานภาครัฐมีความเห็นว่าภาครัฐมีบทบาทต่อการสร้างและปรับปรุง กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด ส่วนภาคเอกชน และภาคประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาค รัฐมีบทบาทต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาดกิจกรรม่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด ในส่วนของกิจกรรมที่ควรให้การสนับสนุน ทั้งสามภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่าควรให้การ สนับสนุนกิจกรรมดำน้ำดูปะการังมากที่สุด ในด้านศักยภาพทางด้านอุปทานและอุปสงค์ชองกิจกรรมการ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ทั้งสามภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่าเกาะช้างมีศักยภาพด้าน อุปสงค์และอุปทานในกิจกรรมดำน้ำดูปะการังมากที่สุด สำหรับจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภาครัฐและภาคประชาชาเห็นว่าในแนวทางเดียวกันว่าปัจจัยภายในที่มีระดับความสำคัญต่อการพัฒนา กิจกรรมทางธรรมชาติมากคือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สวนภาคเอกชนเห็นว่าเป็นด้านธรรมภิบาล โอกาสและอุปสรรคของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภาครัฐและภาคประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว บนเกาะช้างมากที่สุด คือปัจจัยด้านทรัพยกรการท่องเที่ยว ส่วนภาคเอกชนเห็นว่าเป็นปัจจัยด้านสาธารณูปโภค This research is aimed at analyzing public organization roles toward the development of sustainable nature-based tourism activities in Ko-Chang area. Ko-Chang sub-district. Trat Province. The analyses comprise 3 aspects including: administration environment analysis. performance assessment and recommendation for the related government agencies. The study was done by collecting the survey data by using questionnaire and the in-depth interview of key 3 stakeholders: public agencies, private firms providing nature-based tourism activities, and community leaders. The data were then qualitatively and quantitively analyzed including SWOT analysis and descriptive statistics analysis. The results reveals that the public organization representatives perceive the public agencies have mostly played roles in the term of constructing and improving nature-based tourism activities. however the private firm and community leader perceive that public relation and marketing are the roles of public organizations mostly done. The 3 parties agree that diving is the most potential nature-based tourism activities, both in demand and supply side, that activities should be mostly promoted. Moreover. the SWOT analysis reveals that the cooperation among public organizations is the most important internal factors from the viewpoint of public organization representatives and community leaders. However, the natured-based tourism activities firms recognize that public governance is the key success factor. The natural resources are seen as the most important factors influencing the development of natured-based tourism activities from the viewpoint of government agency representatives and community leaders. Nevertheless, the firms see that infrastructure is the most critical important factors.

บรรณานุกรม :
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ . (2551). บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ . 2551. "บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ . "บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ . บทบาทขององค์กรภาครัฐหลักที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.