ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้
นักวิจัย : สุรินทร์ หลวงนา
คำค้น : Agricultural Tourism , Personal Development , The Training of management , การจัดการฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเชิงเกษตร , การพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950080 , http://research.trf.or.th/node/3991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของบุคลากร รูปแบบและ แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสาน ใต้ 2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดอีสาน ใต้สู่ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำการศึกษาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอัน ประกอบด้วยเกษตรจังหวัด หัวหน้าฝ่ายเกษตรอำเภอ นักวิชาการเกษตร และเจ้าของกิจการหรือ เกษตรกร ในเขตจังหวัดอีสานใต้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การสร้างเครื่องมือใช้ แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ และสนทนากับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง ลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตกลุ่มตัวอย่าง นำ ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากากรสนทนากลุ่ม และการ สังเกตทำการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารดังกล่าวทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตจังหวัดอีสานใต้ ดังนี้ ด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง เกษตร พบว่า มีการสนับสนุนโดยกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแต่ละจังหวัดที่มี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่รู้จักแล้วในหมู่นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การ สนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดเทศกาลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางเกษตร ส่วนการพัฒนาบุคลาการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มีการพัฒนาด้าน ความสามารถของบุคลาการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่ม จำนวนบุคลากรทางการท่องเที่ยว พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เสริมทักษะและ ความสามารถให้แก่บุคลากร ส่วนด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการพบว่ายังมีน้อย และมี ปัญหาการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ยังเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งยังพบว่ายังพบว่า บุคลากรขาดการฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร และขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ด้าน รูปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขต จังหวัดอีสานใต้พบว่า เป็นไปในรูปแบบการพัฒนากลุ่ม ได้แก่ การฝึกอบรม การฝึก ประสบการณ์ และการศึกษานอกสถานที่ ส่วนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ได้แก่ การเรียนรู้ จากประสบการณ์ แนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนที่เชื่อมโยง กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า มีแนวทางเพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็งและการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดอีสานใต้เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยวิธีพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อการติดต่อ ระหว่างประชากรของแต่ละประเทศ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้ The objectives of this study were to 1) to investigate the problems happening to, the models and means in developing the tourism resource persons of both state and private sectors, and 2) to enhance the empowerment of regional sustainable development and management of tourism in the area of lower northern provinces of Thailand through the linkage with neighboring countries. The study employed documentary research related to tourism and its development and management from various sources of information to base the conceptual framework of the study. The results of the study were as the following. In relation to the policy in agricultural tourism promotion, certain strategies have been launched in each province of which tourist attractions have been already recognized. Such strategies included the provision of marketplaces for and exhibitions of the agricultural products. In terms of the resource person development, cognitive ability, personnel supplement, knowledge transferring, and skill trainings were supplied by the involved organization bodies. However, the training of management was insufficient and discontinuous; this included the scarcity of materials and language and communication skill training. With regard to the models and means in personnel development of agricultural tourism in both state and private sectors, it was found that study tour, training, and experience practicum were employed as the models in developing agricultural tourism personnel and learning through experience was also used for individual tourism person development. Regarding the development of personnel for sustainable agricultural tourism through the linkage with neighboring countries, the development of the potentials of regional and local staff and the agricultural tourist attractions as well as the construction and promotion of transportation in order to ease and promote the communication and relationships among people was underway.

บรรณานุกรม :
สุรินทร์ หลวงนา . (2551). การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรินทร์ หลวงนา . 2551. "การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรินทร์ หลวงนา . "การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สุรินทร์ หลวงนา . การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.