ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย
นักวิจัย : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : กลยุทธ์ , พืชน้ำ , สัตว์น้ำ , เพาะเลี้ยง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4920012 , http://research.trf.or.th/node/3731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารวิชาการและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กุ้ง ปลา หอย ปู จระเข้ กบ สาหร่าย ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำเสนอแก่ที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับสถานการณ์ระดับโลก และภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาและละระดับ ก่อนนำไปบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิด จากการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ โดยแบบสอบถาม ผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสองส่วนร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งภาควิชาการ และภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการ นำไปสู่การระดมความคิดในเวทีใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียกับการเพาะเลี้ยงทุกฝ่าย ทั้งภาคการผลิต การแปรรูป และการส่งออก นำไปสู่แนวทางและนโยบายในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย ในครั้งนี้ อนึ่งคำว่า “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ” ในรายงานฉบับนี้มีความหมายรวมถึง การประมง โดยการเลี้ยง วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจะมีความหมายเดียวกับคำในภาษาอังกฤษคือคำว่า “aquaculture”

บรรณานุกรม :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2552). การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2552. "การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . การจัดทำกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.