ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : การจัดการความรู้ , ตำบล , ท้องถิ่น , อำเภอ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4640001 , http://research.trf.or.th/node/3712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการของพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ คือ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองเรือ และอำเภอภูผาม่าน (2) เพื่อศึกษาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชารัฐในการพัฒนาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการพึ่งตนเอง (3) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการให้เป็นผู้ที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านความรู้ แนวคิด และพฤติกรรม และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความร่วมมือหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ ผลการดำเนินงาน (1) ทราบศักยภาพ/ทุนของพื้นที่อันได้แก่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมของทั้ง 3 พื้นที่ คือ อำเภอภูเวียง อำเภอภูผาม่าน และอำเภอหนองเรือ (2) ได้แผนพัฒนาชีวิตของชุมชนในเบื้องต้น กระบวนการทำแผนชีวิตจะต้องใช้เวลาในการปรับแนวคิดการพัฒนาของคนในชุมชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล/ความรู้ที่เกิดจากคนในชุมชนเป็นผู้ศึกษาและรวบรวมนำมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อหาศักยภาพและโอกาสในการจัดทำเป็นแผนชีวิต โดยผ่านแผนกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน ดังนี้ 2.1 แผนพัฒนาชีวิตอำเภอภูเวียง 2.2 แผนพัฒนาชีวิตอำเภอภูผาม่าน 2.3 แผนพัฒนาชีวิตอำเภอหนองเรือ (3) ได้วิทยากรกระบวนการในพื้นที่ที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดการความรู้ในชุมชน (4) ได้โครงการวิจัยฉบับจริงที่จะนำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (5) ได้ชุมชนเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนา (6) ได้บทเรียนในการพัฒนาโครงการวิจัย (7) ได้ประเด็นและหัวข้อการวิจัยและพัฒนาของ 3 ตำบล (8) ได้คณะทำงานและแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และองค์กรชุมชน

บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2547). โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2547. "โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . โครงการพัฒนากลไกการจัดการความรู้พัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.