ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท
นักวิจัย : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
คำค้น : Database system , geographic information system , modeling , Water Demand , การจำลอง , ความต้องการน้ำ , ระบบฐานข้อมูล , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG46O0002 , http://research.trf.or.th/node/3563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ นำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อน โครงการวิจัยนี้จึงมีเป้าหมาย หลักคือนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาจดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทาน น้ำ รวมทั้งจำลองเชิงพื้นที่ด้านความต้องการน้ำประปาของประชากรในพื้นที่เมืองและ ความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชนบท พื้นที่ศึกษาคือจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ซึ่งใช้ แหล่งน้ำผิวดินร่วมกัน คือ เขื่อนสิริกิติ์และแม่น้ำน่าน ในการวิจัยได้สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองข้อมูลกริดขนาด 40*40 เมตร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการวิจัยหลัก คือ ได้ ระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้ำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ "น้ำน่าน" ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และฐานข้อมูลคุณลักษณะ ฐานข้อมูล เชิงพื้นที่จัดเก็บในรูปเวกเตอร์ ส่วนฐานข้อมูลคุณลักษณะจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูลตาราง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลทั้ง 2 ประเภท ถูกจัดเก็บในลักษณะแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถ เชื่อมโยงและเรียกคืนค้นระหว่างฐานข้อมูลคุณลักษณะและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ง่าย ฐานข้อมูล ทรัพยากรน้ำและการจัดการที่ได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ (1) ฐานข้อมูลที่เป็นแผนที่ฐาน อัน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการปกครอง ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลกลุ่มดินและการใช้ดิน ข้อมูล ภูมิอากาศ ข้อมูลลุ่มน้ำ แหล่งน้ำและเส้นลำน้ำ และข้อมูลศักยภาพการให้น้ำของชั้นหินให้น้ำและ บ่อบาดาล และ (2) ฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วย ระดับขาดแคลนน้ำ อุปทานน้ำตาม สมการสมดุลน้ำ อุปสงค์น้ำของประชากรและพืชปลูก ปฏิทินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช รายสัปดาห์ และลำดับของตำบลที่ควรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำ ฐานข้อมูลทั้งหมดที่ได้ถูกนำมา พัฒนาเป็นโปรแกรม "น้ำน่าน" เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ต่อไป Nowadays, Geographic Information System (GIS) is an effective tool used in administration and management of complex spatial resources. This study, thus, aimed to use GIS for developing spatial database dealing with water demand and supply as well as for spatailly modeling urban and agricultural water demands. The study area was Phitsanulok and Uttaradit provinces. These two provinces use the same surface water sources from Sirikit Dam and Nan River. Data dealing with water resources was surveyed, collected, analyzed, and synthesized by using grid data model with 40*40 meters-grid size in GIS. The main results gained from this research were GIS-based water resource database and computer program, named "Namnan". GIS-based database was devided into 2 main categories; spatial vector-based database and attribute database. These two database categories were stored in relational database structure to facilitate linking and retrieving data between spatial database and attribute database. Database of water resource and management derived from this study were (1) base map database including administrative data, topographic data, soil group and iand use data, climatic data, watershed, water source, and stream data, and potentailities of quifer and groundwater well data. and (2) thematic database including water defiicit score, water balance equation-based supplies, population and crop-based water demands, weekly suitable crop calender, and Tambon-based priority of water reservoir developement. All of these databased were finally used to develope Namnan program in order to create a computer-based tool for supporting decision making in administration and management of complex spatial water resource.

บรรณานุกรม :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . (2548). โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . 2548. "โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . "โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ . โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างแบบจำลองความต้องการน้ำในเขตเมืองและชนบท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.