ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์
นักวิจัย : วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
คำค้น : เชิงประวัติศาสตร์ , เส้นทางสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4650022 , http://research.trf.or.th/node/3556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการจัดรูปแบบจำลองเส้นทางการท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมของเมือง ประวัติศาสตร์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันมีการนำเสนออย่างมีขั้นตอน เนื่องด้วยมีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่มีคุณ ค่า ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการท่องเที่ยว โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ได้ความเพลิดเพลิน ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ไปพร้อมกับนำไปสู่การเพิ่มค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรม เป็นข้อเสนอแนะให้เกิดการใช้พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ในกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Niche Markets) เช่น โบราณสถาน วัด อาคาร สิ่งก่อสร้างและสถานที่ที่มีคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการ อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยการประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันนำไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างระบบข้อมูลความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมชน โดยการเก็บข้อมูล ทางกายภาพแบ่งพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อจัดเส้นทางให้เหมาะสมทางด้านระบบการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองโดยการ เดินเท้าให้สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ได้จัดรูปแบบจำลองและทดสอบเส้นทางกับนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ แล้ว นำผลมาวิเคราะห์และเขียนแผนผัง มีการตรวจสอบและสังเคราะห์เส้นทางตามเงื่อนไขของหลักการและตามสภาพความเป็นจริง จนได้เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จำนวน 16 เส้นทางซึ่งนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ แบบ อันเป็นการลดอุปสรรคอันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเงื่อนไขด้านต่างๆอย่างครบถ้วน สอดคล้องนโยบายการ พัฒนาการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น มีการนำผล งานซึ่งประกอบด้วยแผนที่เส้นทางและรายละเอียดของสถานที่ตลอดเส้นทาง ไปแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวในลักษณะการท่อง เที่ยวด้วยตัวเอง เผยแพร่ความรู้แก่มัคคุเทศก์และผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึง อุดมศึกษา ตลอดจนการเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปรับปรุงเส้นทางที่เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว จัดเตรียมสิ่งอำนวย ความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ แก่ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป This Architectural Routes for Historical Tourism Project was an attempt to design a model for an architectural tour of the historical city of Chiang Mai in order to formulate a systematic presentation of valuable historical architecture combined with tourism linking all kinds of knowledge. Visitors can enjoy both the pleasure and the knowledge while their awareness of conservation increases. Meanwhile, the community can benefit in terms of economy and participation in the conservation of the architecture in their areas. Recommendations are also made on the use of areas in the historical city for setting up niche markets such as ancient places, temples and significant buildings in the community to the full potential and to fit in with the conservation activities and conservation of the resources related to tourism. All relevant parties will be encouraged to participate to ensure a sustainable development and useful information system for tourists, the tourism industry and the community. Physical data was collected. Areas were divided to conduct a survey and to arrange suitable walking tour routes for the Chiang Mai historical city. Testing of the tour routes was conducted with various groups of tourists and the results were analyzed. After that a plan was drawn up and examined while the routes were synthesized based on the conditions and reality. The results were 16 historical tour routes of Chiang Mai city, which could provide perfect access to tourist attractions and reduce obstacles that could affect tourism in many ways. This kind of arrangement can respond to the policy of developing cultural tourism to preserve the heritage and create income for the local people. The results of the study, together with a the map of the tour routes and details of places on the routes, will be distributed to independent tourists, tour guides, tourism related businesses and educational institutions from primary to higher levels. Recommendations were also made to the relevant offices to improve the routes and facilities and to publicize these historical architectural routes to create income for the community and the local people.

บรรณานุกรม :
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง . (2548). เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง . 2548. "เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง . "เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง . เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.