ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สมคิด แก้วทิพย์
คำค้น : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4640021 , http://research.trf.or.th/node/3543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในลักษณะ สหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางการพัฒนา เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า สภาพโดยทั่วไปของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปัญหา พื้นฐานเกี่ยวกับคน โครงสร้าง และการบริหารจัดการกล่าวคือ ความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและวิธีการสหกรณ์ของคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ ความเข้มแข็งของ กลุ่มสมาชิก และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งหมดทุกด้านยังมีไม่ มากพอ ในขณะที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ประเภทต่างๆเช่นชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์โคนม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แต่ยังไม่เข้มแข็ง ผู้วิจัยได้แสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้นประสานสร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีบทบาทนำของสหกรณ์ มีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ คณะกรรมการ ดำเนินงาน จัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้มีการทำกิจกรรมอย่างหลากหลายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน ทั้งการพบปะไปมาหาสู่อย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่มย่อย การจัดกิจกรรมวิชาการ การศึกษาดูงานต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมนันทนาการ walk rally การลงนามความร่วมมือ การทำธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างกัน เครือข่ายได้จัดตั้งตนเองในรูปแบบองค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่อาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เนื่องด้วยกฎหมายสหกรณ์ห้ามสหกรณ์ต่างประเภท รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ ในขณะที่สันนิบาติสหกรณ์มีการดำเนินการอยู่ ส่วนกลางและมีสภาพที่ยังอ่อนแอ การดำเนินการของเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด เชียงใหม่ในช่วงเวลา2ปีที่ดำเนินการวิจัยได้ทำงานอย่างกระตือรือร้นและความก้าวหน้า มีความสำเร็จตามลำดับแต่ยังไม่ยั่งยืน ด้วยข้อจำกัดในปัญหาพื้นฐานดังกล่าวและปัจจัย ทางกฎหมายไม่เอื้อและโครงสร้างส่วนบนที่อ่อนแอ ไม่สามารถเป็นแม่ข่ายใหญ่ ที่เป็น กลไกสนับสนุนทั้งทางวิชาการและกลไกจัดการประกันความเสี่ยงธุรกิจระหว่างกันขอ สหกรณ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ The research titled approach to develop people group/organization as the cooperatives net work in Chiangmai province. The objectives was to develop the pattern and approach to developed cooperatives network . The participartory action research :PAR was applied as research methodology. It was found that the problems of the cooperatives in Chiangmai province include such problems: as poor knowledge and understanding towards cooperative concept and method of involve parties in cooperative movement, the weakness of cooperatives and members, and poor participation of stakeholders in cooperative process. For the approach to develop cooperative network. The researcher become facilitator who facilitate learning process and relationship of cooperative leaders. The Chiang Mai Cooperative Network was formally set up with it goal, objectives, regulations, and committee. The diverse activities were continuously organized every month such as small ground dialogue, academic activity, study visit, walk rally and MOU on credit and commodity trading between cooperatives. The Chiang Mai Cooperatives Network emphasized its pattern as the cooperative alliance which cannot register as the cooperative federation base on cooperative law. However, this network was very active in implementation and progress during two years of research. The successful of the net work will be not sustained due to such obstacle as poor Cooperative league of Thailand, un supported law and weak upper structure which cannot perform an academic support and long term risk insurance of business among cooperatives.

บรรณานุกรม :
สมคิด แก้วทิพย์ . (2551). แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมคิด แก้วทิพย์ . 2551. "แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมคิด แก้วทิพย์ . "แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สมคิด แก้วทิพย์ . แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.