ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นักวิจัย : สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : สนับสนุน , รูปทรงสถาปัตยกรรม , สถาบันอุดมศึกษา , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม , บัณฑิต , บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ , ปริมณฑล , กรุงเทพฯ , การตกแต่ง , การออกแบบ , ครุภัณฑ์อาคารเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/19466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย การบูรณาการสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ จากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอน สอนด้านครุศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฯลฯ

บรรณานุกรม :
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2550). บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2550. "บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ , ฉัตรภิรมย์ สุรเชษฐ์ , พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.