ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย
นักวิจัย : วรรณดี สุทธินรากร , เยาว์อุไร สถิรนาถ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ปรีชา ตราดธารทิพย์ , วันดี พินิจวรสิน , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , วรางคณา พันธุมโพธิ , นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ , นางนนทลี พรอาธาวิทย์ , นายธงชัย สุทธินรากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0630069000&BudgetYear=2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี สุทธินรากร , เยาว์อุไร สถิรนาถ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ปรีชา ตราดธารทิพย์ , วันดี พินิจวรสิน , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , วรางคณา พันธุมโพธิ , นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ , นางนนทลี พรอาธาวิทย์ , นายธงชัย สุทธินรากร . (2549). โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรรณดี สุทธินรากร , เยาว์อุไร สถิรนาถ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ปรีชา ตราดธารทิพย์ , วันดี พินิจวรสิน , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , วรางคณา พันธุมโพธิ , นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ , นางนนทลี พรอาธาวิทย์ , นายธงชัย สุทธินรากร . 2549. "โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรรณดี สุทธินรากร , เยาว์อุไร สถิรนาถ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ปรีชา ตราดธารทิพย์ , วันดี พินิจวรสิน , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , วรางคณา พันธุมโพธิ , นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ , นางนนทลี พรอาธาวิทย์ , นายธงชัย สุทธินรากร . "โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
วรรณดี สุทธินรากร , เยาว์อุไร สถิรนาถ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ปรีชา ตราดธารทิพย์ , วันดี พินิจวรสิน , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , วรางคณา พันธุมโพธิ , นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ , นางนนทลี พรอาธาวิทย์ , นายธงชัย สุทธินรากร . โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.