ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ
นักวิจัย : ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , วิมลรัตน์ อินศวร , ดร. สมพร มูลมั่งมี , ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี , ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ , สุพจนา เจริญสิน , คมสัน สัจจะสถาพร , ดลฤดี ฉายศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830354000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , วิมลรัตน์ อินศวร , ดร. สมพร มูลมั่งมี , ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี , ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ , สุพจนา เจริญสิน , คมสัน สัจจะสถาพร , ดลฤดี ฉายศิริ . (2551). เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , วิมลรัตน์ อินศวร , ดร. สมพร มูลมั่งมี , ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี , ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ , สุพจนา เจริญสิน , คมสัน สัจจะสถาพร , ดลฤดี ฉายศิริ . 2551. "เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , วิมลรัตน์ อินศวร , ดร. สมพร มูลมั่งมี , ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี , ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ , สุพจนา เจริญสิน , คมสัน สัจจะสถาพร , ดลฤดี ฉายศิริ . "เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ , อนามิกา กาญจนบรรเทิง , วิมลรัตน์ อินศวร , ดร. สมพร มูลมั่งมี , ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลมั่งมี , ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ , สุพจนา เจริญสิน , คมสัน สัจจะสถาพร , ดลฤดี ฉายศิริ . เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.