ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง
นักวิจัย : อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , วิเชียร กิจปรีชาวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0030021000&BudgetYear=2000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , วิเชียร กิจปรีชาวนิช . (2545). หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , วิเชียร กิจปรีชาวนิช . 2545. "หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , วิเชียร กิจปรีชาวนิช . "หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร , วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา , จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ , อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , วิเชียร กิจปรีชาวนิช . หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.