ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย , Progression and outcomes of CKD in Thai SEEK population
นักวิจัย : อติพร อิงค์สาธิต , ชัยรัตน์ ฉายากุล , อำนาจ ชัยประเสริฐ , ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ , ทวี ศิริวงศ์ , พรเพ็ญ แสงถวัลย์ , วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข , วรางคณา พิชัยวงศ์ , ไกรวิพร เกียรติสุนทร , พงศธร คชเสนี , รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
คำค้น : โรคไต , โรคไตเรื้อรัง , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , Chronic Kidney Disease , Thai SEEK
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : hs2353 , http://hdl.handle.net/11228/4768 , WJ340 อ142ก 2560 , 58-031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของชาติที่สำคัญ ดังนั้นสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยในระดับประเทศใน 10 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Thai SEEK study: Screening and Early Evaluation of Kidney Disease study) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 และรายงานความชุกของโรคไตเรื้อรังที่ 17.5% ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการตระหนักรู้ของปัญหาและนำมาสู่การวางแผนดำเนินการจัดมาตรการในการดูแลและป้องกันโรคไตเรื้อรังตามมา อย่างไรก็ตามการศึกษาเพื่อดูการดำเนินของโรคไตเรื้อรังในระยะต่างๆ ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงมีความสำคัญเพื่อประมาณถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศและความคุ้มค่าในการเลือกใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต แต่การศึกษาการดำเนินโรคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในประชากรแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีอยู่จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดข้อมูลอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเรื้อรังในประชากรที่มีการวินิจฉัยอย่างน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศ ดังนั้นคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่องติดตามอาสาสมัคร ในโครงการ Thai SEEK

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Chronic kidney disease (CKD) is one of the major public health problem in Thailand. The Nephrology Society of Thailand was granted the community-based cross-sectional survey study using stratified-cluster sampling method to represent population from all region of Thailand called Thai SEEK (Screening and Early Evaluation of Kidney Disease) study during 2007 to 2008. The overall prevalence of CKD from Thai SEEK was 17.5% which increased awareness of CKD burden and lead to deliver strategic planning for CKD prevention and management programs. However, study about the natural history of CKD progression, particularly among Asian and Thai population which might useful for the estimation of health cost and strategies prioritization for slow CKD progression stills limited. Moreover, we still lack of information of the incident of CKD using a standardized method for GFR estimation in representative Thai adult populations. So the research committee of The Nephrology Society of Thailand was conducted this follow-up study from Thai SEEK population.

บรรณานุกรม :