ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา
นักวิจัย : ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sriphan Tantiwet , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy
คำค้น : Health Administration , Health Service Systems , Pharmacy Administration , Drugs , Drug Utilization , Plants, Medicinal , Thailand , การบริหารสาธารณสุข , ระบบบริการสุขภาพ , เภสัชกรรม -- วิจัย--ไทย , ยา , อุตสาหกรรมยา , การใช้ยา , ยาสมุนไพร , ไทย , การบริการสาธารณสุข , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , ปัญหางานวิจัย , การวิจัย , ระบบยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : hs1396 , http://hdl.handle.net/11228/1515 , QV55 ศ232ท 2550 , 50ข007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบยามีองค์ประกอบย่อยอันได้แก่ องค์กร บุคคล กระบวนการ และการดําเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลายและซับซ้อน นอกจากนี้ระบบยายังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกระบบสุขภาพในหลายลักษณะ ดังนั้น การพัฒนาระบบยาจึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นปัญหา สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของประเทศไทยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ระบบยาในแง่มุมต่างๆ มาเป็นเวลานาน ซึ่งปรากฏเป็นรายงานการวิจัยและเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะนําข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นความรู้และนําไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาโดยตรง เช่น กรม กอง ในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และองค์กรอื่นๆ ที่มุ่งจะพัฒนาระบบยาในภาพรวม รวมทั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยในช่วงระหว่าง ปี 2549-2551 สถาบันฯ จะดําเนินโครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบยา ซึ่งในขั้นตอนแรกจะจัดการประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเพื่อจัดทําแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมของระบบยามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรจัดทําเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมดังกล่าว

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sriphan Tantiwet , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy . (2550). ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sriphan Tantiwet , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy . 2550. "ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sriphan Tantiwet , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy . "ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sriphan Tantiwet , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ , Misnistry of Public Health. Bureau of Health Policy and Strategy . ทบทวนสภาพปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับระบบยาของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบยา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.