ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม , Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , กุศล สุนทรธาดา , เสาวภา พรสิริพงษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ , พัตธนี วินิจจะกูล , วราพร ศรีสุพรรณ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , Kriengsak Thamma-Aphiphol , Kusol Soonthorndhada , Saowapa Pornsiripongse , Virapun Wirojratana , Pattanee Winichagoon , Waraporn Srisupan , Supattra Srivanichakorn
คำค้น : ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) : 120-131 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมของกลไกต่างๆ ในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จิตอาสา ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พระ ครู ผู้ดูแลในครอบครัว และคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล จากหลายคณะ/สถาบันฯ ที่มีความเชียวชาญในสหวิทยาการ ทั้งทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ การพยาบาล-การดูแลผู้สูงอายุ ด้านประชากร สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งทีมวิจัยพื้นที่ 8 ตำบล ใน 4 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี กระบวนการวิจัย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การเตรียมชุมชน เตรียมคน และเตรียมเครือข่ายการทำงาน ทั้งผู้สูงอายุและกลไกต่างๆ ในชุมชนเพื่อให้ได้แกนนำชุมชนอย่างแท้จริง 2) การประเมินสถานการณ์ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับผู้สูงอายุโดยทีมวิจัย 3) การประเมินบทบาทหน้าที่และศักยภาพของกลไกต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่มตามแนวคำถามที่กำหนดไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ องค์กรชุมชน องค์กรอื่นๆ ครอบครัวและคนในชุมชน 4) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสะท้อนกลับให้ชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบโครงการ/กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 5) การพัฒนาต่อยอดโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 6) การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ วิพากษ์ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายจากบุคคลภายในและภายนอกโครงการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยแบบบูรณาการครั้งนี้ คือ การดูแลผู้สูงอายุในลักษณะองค์รวม ควรให้ครอบคลุมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ โภชนาการที่เหมาะสม และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า การพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการรายได้เพิ่มเติม และการรักษา/ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุที่สอดคล้อง ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม/วัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่เมือง-ชนบท และสังคมวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการเครือข่ายความร่วมมือของกลไกต่างๆ ทั้งจากในและนอกชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This is a participatory action research on the Holistic Care Model Development for the Elderly of mechanisms involving Local Administrative Organizations, sub-district health promoting hospital, volunteer, elderly, community leader, monks, teachers, caregivers and community people to share their knowledge with the Mahidol University research team and the local research team in eight sub-districts of Nakhon Pathom and Kanchanaburi provinces. The process was divided into 6 steps: 1) community preparation 2) the elderly-need assessment 3) Assessment of potential mechanisms 4) Community feedback 5) Additional activity development 6) Public data dissemination.We found that the holistic care model for the elderly should cover health surveillance and care for the depressed, continuous development of occupation for the elderly, distinguishing selection in urban and rural areas, coverage of every elderly group, and the networking mechanism in the community

บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , กุศล สุนทรธาดา , เสาวภา พรสิริพงษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ , พัตธนี วินิจจะกูล , วราพร ศรีสุพรรณ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , Kriengsak Thamma-Aphiphol , Kusol Soonthorndhada , Saowapa Pornsiripongse , Virapun Wirojratana , Pattanee Winichagoon , Waraporn Srisupan , Supattra Srivanichakorn . (2557). การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , กุศล สุนทรธาดา , เสาวภา พรสิริพงษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ , พัตธนี วินิจจะกูล , วราพร ศรีสุพรรณ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , Kriengsak Thamma-Aphiphol , Kusol Soonthorndhada , Saowapa Pornsiripongse , Virapun Wirojratana , Pattanee Winichagoon , Waraporn Srisupan , Supattra Srivanichakorn . 2557. "การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , กุศล สุนทรธาดา , เสาวภา พรสิริพงษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ , พัตธนี วินิจจะกูล , วราพร ศรีสุพรรณ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , Kriengsak Thamma-Aphiphol , Kusol Soonthorndhada , Saowapa Pornsiripongse , Virapun Wirojratana , Pattanee Winichagoon , Waraporn Srisupan , Supattra Srivanichakorn . "การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , กุศล สุนทรธาดา , เสาวภา พรสิริพงษ์ , วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ , พัตธนี วินิจจะกูล , วราพร ศรีสุพรรณ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , Kriengsak Thamma-Aphiphol , Kusol Soonthorndhada , Saowapa Pornsiripongse , Virapun Wirojratana , Pattanee Winichagoon , Waraporn Srisupan , Supattra Srivanichakorn . การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.