ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
คำค้น : การแพทย์ทางเลือก , การแพทย์แผนไทย , การแพทย์พื้นบ้าน , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , โจทย์วิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1788 , http://hdl.handle.net/11228/3112 , WB925 ท151ศ 2553 , T53-03
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างและการจัดการความรู้เชิงระบบด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นเป้าหมายหลักของสถาบันสุขภาพวิถีไทย อันประกอบไปด้วยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ระบบการดูแลสุขภาพนั้นขึ้นมาเป็นทางเลือกของประชาชนในการนำไปสู่การพึ่งตนเองในประเทศ ทั้งในด้านรายจ่าย ระบบบริการ รวมถึงองค์ความรู้และกำลังคนที่จะเข้ามาสู่ระบบบริการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากภูมิปัญญาไทมีมิติที่หลากหลาย ไม่สามารถใช้ความรู้เชิงประจักษ์ได้เพียงอย่างเดียว และยังขาดพื้นที่ทางสังคม (ชายขอบ) มีการต่อสู้กันในเชิงความรู้เพื่อให้เกิดการการยอมรับ ฉะนั้นการผลักดันและพัฒนาต่อไป จะต้องมองถึงระบบสุขภาพของท้องถิ่น ในอีกด้านหนึ่งคือการพัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการหรือผสมผสานเข้ากับระบบบริการสุขภาพ นอกจากการที่จะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดการความรู้ การศึกษาและวิจัยเพื่อหาความเหมาะสมในการพัฒนาต่อไป เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทบทวนสถานการณ์และการระดมสมองเพื่อหาข้อเสนอ โจทย์ในการศึกษาวิจัย แต่สิ่งสำคัญในการที่จะผลักดันนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาไทอย่างแท้จริงต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย . (2553). ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย . 2553. "ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย . "ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
ทรงศักดิ์ สอนจ้อย . ศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.