ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค , Situation Analysis of Health Promotion and Disease Prevention ‘s Monitoring and Evaluation Information System and Its Recommendation
นักวิจัย : พินิจ ฟ้าอำนวยผล
คำค้น : การป้องกันและควบคุมโรค , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , การบริหารจัดการ , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2049 , http://hdl.handle.net/11228/3839 , W160 พ685ผ 2556 , 56-004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทบทวนระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอต่อการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับการติดตามประเมินผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อทบทวนระบบข้อมูลและรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่มีอยู่ จำแนกตามประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในด้านรูปแบบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกลไกการกำกับติดตามข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่มีการกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของระบบข้อมูลและรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่มีอยู่ รวมทั้งประเด็นความซ้ำซ้อนของข้อมูลและแนวทางการใช้ประโยชน์ 3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอและทางเลือกในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบข้อมูลและรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อเพิ่มคุณภาพความน่าเชื่อถือของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บ รวมทั้งการจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ในการทบทวนระบบข้อมูลที่มีอยู่และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาในส่วนของบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทั้งสิ้น 10 ประเภทบริการ ได้แก่ 1. ระบบข้อมูลบริการดูแลมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด 2. ระบบข้อมูลบริการอนามัยทารกแรกเกิด 3. ระบบข้อมูลบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. ระบบข้อมูลบริการวางแผนครอบครัว 5. ระบบข้อมูลบริการคัดกรองความเสี่ยงและคัดกรองโรคเรื้อรัง 6. ระบบข้อมูลบริการคัดกรองโรคมะเร็ง 7. ระบบข้อมูลบริการเฝ้าระวังทางโภชนาการ 8. ระบบข้อมูลบริการทันตสุขภาพ 9. ระบบข้อมูลบริการเฝ้าระวังสุขภาพจิต 10. ระบบข้อมูลบริการตรวจสุขภาพทุกกลุ่มอายุ โดยในการนำเสนอระบบข้อมูลของบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทั้ง 10 ประเภทนั้น จะมีการนำเสนอใน 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอชุดตัวชี้วัดที่มีการกำหนดโดยองค์กรหลักด้านสุขภาพในประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดและนำเสนอในระดับนานาชาติ ในที่นี้ ได้แก่ ตัวชี้วัดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในรายงาน World Health Statistics และตัวชี้วัดของ OECD ว่าด้วย Quality of health promotion, prevention and primary care พร้อมการสรุปภาพรวมของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด นำเสนอระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินการในปัจจุบันหรือเป็นทิศทางในอนาคตอันใกล้ โดยแบ่งตามระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 4 ลักษณะ ได้แก่ ระบบรายงานประจำ ระบบข้อมูลรายบุคคลที่อยู่ในระบบบริการปกติ ระบบข้อมูลรายบุคคลที่มีการบันทึกข้อมูลเฉพาะ และระบบการสำรวจ ทั้งนี้ในการนำเสนอจะทบทวนถึงรูปแบบวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลไกการกำกับติดตามข้อมูลระดับประเทศระดับเขต ระดับจังหวัด คุณภาพของข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ พร้อมการสรุปการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลแต่ละระบบกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ข้อเสนอระบบข้อมูลที่เหมาะสม สังเคราะห์จุดเด่นและข้อจำกัดของระบบข้อมูลแต่ละระบบ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลและการบูรณาการระบบข้อมูล เพื่อตอบความต้องการข้อมูลในระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับหน่วยบริการ โดยการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละระดับ โดยอาจจะมีการผสมผสานระบบข้อมูลหลายระบบเพื่อเติมเต็มจุดอ่อนของกันและกัน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
พินิจ ฟ้าอำนวยผล . (2556). ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พินิจ ฟ้าอำนวยผล . 2556. "ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พินิจ ฟ้าอำนวยผล . "ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
พินิจ ฟ้าอำนวยผล . ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.