ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
นักวิจัย : สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , ชาญชัย พิณเมืองงาม
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1882 , http://hdl.handle.net/11228/3360 , WA540.JT3 ส863ร 2553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของประเทศไทย (2) ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและแผนงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. (3) ศึกษาระบบดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนกลาง ระดับปฏิบัติ และระดับชุมชน รวมทั้งกลไกและเครื่องมือในแต่ละระดับ และ (4) ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ข้อจำกัดของรายงาน คือ ไม่สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพเจาะจงเป็นรายปัญหา เนื่องจากต้องการศึกษาการบริหารจัดการเชิงระบบและยุทธศาสตร์ และข้อจำกัดที่ไม่ครอบคลุมงานสร้างเสริมสุขภาพของกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , ชาญชัย พิณเมืองงาม . (2553). สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , ชาญชัย พิณเมืองงาม . 2553. "สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , ชาญชัย พิณเมืองงาม . "สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , ชาญชัย พิณเมืองงาม . สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.