ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” , Patients’ Perception and Experiences in Emergency Medical Service Under the Harmonization Policy for the Three Health Insurance Schemes
นักวิจัย : วรรณภา บำรุงเขต , Wannapha Bamrungkhet , สุธีรดา ฉิมน้อย , Sutheerada Chimnoi , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , การพยาบาลฉุกเฉิน , การแพทย์ฉุกเฉิน , บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน , harmonization , health insurance scheme , emergency medical service
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , Health Insurance System Research Office , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , Health Insurance System Research Office , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , National Health Security Office
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8,1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) : 49-59 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : August-October 2012 , สิงหาคม – ตุลาคม 2555
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และประสบการณ์ผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบย้อนหลัง สุ่มสัมภาษณ์ด้วยวิธี simple random sampling จากหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้บริการฉุกเฉินระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๕๕จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการในระบบ Emergency Medical Claim Online (EMCO) ๒๙๒ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๐๕ราย ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ๙๕ ราย และผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ๙๒ราย ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาใช้บริการภายใต้นโยบายดังกล่าวส่วนใหญ่รับรู้นโยบาย แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนในนิยาม ใช้บริการด้านอายุรกรรมเป็นหลัก และใช้บริการผู้ป่วยใน ร้อยละ ๙๑ ของผู้ป่วยทั้งหมดเดินทางมารับบริการและเลือกสถานบริการด้วยตนเอง ร้อยละ ๘๕ ของผู้ป่วยให้ความสำคัญในเรื่องของระยะทางและคุณภาพของบริการของโรงพยาบาล มีเพียงร้อยละ ๒ เลือกใช้บริการ ๑๖๖๙ และร้อยละ ๑๗ ทราบความครอบคลุมและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของนโยบาย ผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะไม่ถูกถามสิทธิก่อนการดูแลรักษา แต่การถูกถามสิทธิยังคงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนการเบิกจ่ายจากกองทุน เกิดภาระต่อผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยส่วนมากไม่รู้ช่องทางร้องเรียนและรักษาสิทธิของตน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study aims to assess patients’ perception and experiences in emergency medical service under the harmonization policy for three health insurance schemes. A telephone interview using a semi-structured questionnaire was employed. The study population used medical care in private non-contracted hospitals, appeared in the Emergency Medical Claim Online database (EMCO) during August-October 2012, and was selected by simple random sampling through personal identity number. Of the 292 patients interviewed, 105 cases were from the Universal Coverage scheme; 95 cases from the Social Security Scheme; and 92 cases from the Civil Servant Medical Benefit Scheme. Most patients were aware of the policy, but not the definition and boundary of the valid conditions under the policy. Most came with medical conditions and used in-patient care service (91%). The majority chose (92%) and came (91%) the hospital by themselves; only 2 percent called 1669 EMS. 85 percent of the patients based their selection of the health services on the distance and quality of the hospitals. Less than 17 percent were aware of their benefits and the referring process. Most of them were asked to pay, despite the policy stating the contrary, thus imposing a burden on them and their families. Most knew neither the hotline number nor a place to lodge their complaints.

บรรณานุกรม :
วรรณภา บำรุงเขต , Wannapha Bamrungkhet , สุธีรดา ฉิมน้อย , Sutheerada Chimnoi , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat . (2557). การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วรรณภา บำรุงเขต , Wannapha Bamrungkhet , สุธีรดา ฉิมน้อย , Sutheerada Chimnoi , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat . 2557. "การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วรรณภา บำรุงเขต , Wannapha Bamrungkhet , สุธีรดา ฉิมน้อย , Sutheerada Chimnoi , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat . "การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
วรรณภา บำรุงเขต , Wannapha Bamrungkhet , สุธีรดา ฉิมน้อย , Sutheerada Chimnoi , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawat . การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.