ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , A Study of the Implementation of Local Administrative Organizations in the Management of Health
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์
คำค้น : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การบริหารสาธารณสุข , อปท , มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , Local Administrative Organization , resolution of the National Health Assembly 2008
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,4(ต.ค.-ธ.ค.2552) : 581-588 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/2878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการนำมติสมัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประเด็น 1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามในเดือนกันยายน 2552 กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 195 คน และการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 20 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบถึงการมีมติฯ แต่มีการดำเนินงานด้านนี้ตามพันธกิจของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับแนวทางตามมติฯโดยมิได้ตั้งใจ เนื่องจากการได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ได้เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆกัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ 1)อปท.เกือบทั้งหมด ยังขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ประกอบการจัดทำโครงการต่างๆในชุมชน 2)สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบทบาทในการนำมติฯไปสู่การปฏิบัติน้อย ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาศักยภาพของ อปท. ในการนำเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไปใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 2)สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีบทบาทเป็นแกนกลางในการสื่อสารมติฯ ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. รวมทั้งวิเคราะห์กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

The purpose of this study was to explore the implementation of the Local Administrative Organizations (LAOs) according to a Resolution of the National Health Assembly 2008. Data were collected by using questionnaires in September 2009. The subjects were 195 staff of LAOs. The study also involved a focus group discussion with 20 staff members from the Provincial Administration Organization (PAO), League of Municipalities, and Tambon Administration Organization (TAO). Descriptive statistics were used to analyze the quantitative data and the qualitative data were analyzed by content analysis. The results revealed that the majority of the subjects did not get information about the Resolution of the National Health Assembly 2008, especially on item number 1.7 “Roles of Local Administrative Organizations in Managing Health, Natural Resources and Environment”. However, they functioned in these roles by their own plans, which conform with the resolution, because they had been funded by the National Health Security Office. The major problems of policy implementation were (1) lack of knowledge in assessing health impacts; and (2) the Association of PAOs, the League of Municipalities and the Association of TAOs having taken very little action on pushing the resolution. The recommendations from this research are as follows: (1) The National Health Commission Office (NHCO) and related organization should build the capacity of the local authorities, especially in health impact assessment and using health assembly tools; (2) the Association of PAOs, the League of Municipalities and the Association of TAOs should be core mechanisms to communicate the resolution of the National Health Assembly, which is involved with the role of the local authorities and to analyze the rules and regulations which constitute obstacles for managing good health within a suitable environment.

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . (2552). การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . 2552. "การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . "การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.