ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน , Relationship and relative risk of cardiovascular diseases attributable from smoking: A systematic review and meta-analysis
นักวิจัย : จิรบูรณ์ โตสงวน , สุชัญญา อังกุลานนท์ , หทัยชนก สุมาลี , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
คำค้น : การสูบบุหรี่ , โรคหลอดเลือดหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , ความเสี่ยงสัมพัทธ์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,2 (เมย.-มิย. 2555) : 248-259 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สำคัญประการหนึ่ง โดยในปัจจุบันได้มีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยามากมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และการเกิดโรค ซึ่งสำหรับโรคมะเร็งปอด ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจกับการสูบบุหรี่ โดยสังเคราะห์ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์รวมและเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงที่ได้จากการศึกษาในแต่ละภูมิภาค เริ่มจากการศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ซึ่งมีการระบุคำสำคัญที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกก่อนการสืบค้น เพื่อลดการมีอคติและเพื่อให้การศึกษาทบทวนนี้มีความครอบคลุม จากการใช้คำสำคัญในการสืบค้น เบื้องต้นพบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๔ ทั้งหมด ๘๘๑ และ ๗๒๗ เรื่องตามลำดับ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ๑๔ และ ๒๐ เรื่องตามลำดับ เมื่อนำเอาการศึกษาทั้งหมดไปวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Meta-Analysis) พบว่าค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากบุหรี่เท่ากับ ๒.๑๔ (๑.๗๖-๒.๖๐) และ ๒.๘๔ (๑.๙๐-๔.๒๔) ในชายและหญิงตามลำดับ และค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากบุหรี่เท่ากับ ๑.๖๖ (๑.๔๓-๑.๙๓) และ ๒.๑๘ (๑.๖๗-๒.๘๕) ในชายและหญิงตามลำดับ ในการวิเคราะห์เชิงอนุมานสำหรับกลุ่มการศึกษาในเอเชีย พบว่าค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนเอเชียเท่ากับ ๒.๑๕ (๑.๖๙-๒.๗๕) และ ๑.๙๙ (๑.๑๘-๓.๓๔) ในชายและหญิงตามลำดับ และค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของโรคหลอดเลือดสมองจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนเอเชียเท่ากับ ๑.๓๑ (๑.๑๙-๑.๔๔) และ ๑.๖๐ (๑.๒๕-๒.๐๔) ในชายและหญิงตามลำดับ การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่โดยแสดงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง อย่างไรก็ตาม ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของกลุ่มคนเอเชียที่ไม่สูงมากนัก มิได้หมายความว่าบุหรี่มีพิษภัยกับคนกลุ่มนี้น้อยกว่า แต่น่าจะเกิดจากการที่ประชากรมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย เช่น ภาวะความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง ซึ่งการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจเป็นปัญหาในประเทศกำลังพัฒนา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Cigarette smoking is one of the most important causes of chronic diseases and immature deaths globally which has led to numerous epidemiological studies conducted to identify the association between smoking and various types of diseases. The objectives of this study are systematically review existing epidemiological literature on cardiovascular risk from smoking and to synthesize a pooled relative risks based on meta-analysis of those literature. Review protocol has been developed to identify relevant and comprehensive keywords and to ensure appropriate inclusion/exclusion criteria are applied without bias. Between 1994- 2011, 881 and 272 papers have been identified from the literature search for ischaemic heart diseases (IHD) and cerebrovascular diseases (CVD) respectively. This was later reduced to 14 for IHD and 20 for CVD. When meta- analysis was performed, it was found that the relative risk of developing IHD from smoking was 2.14 (1.76-2.60) for men and 2.84 (1.90-4.24) for women, while for CVD, it was 1.66 (1.43-1.93) for men and 2.18 (1.67-2.85) for women. For sub-group analysis, it was found that for Asian population, the relative risk of developing IHD was 2.15 (1.69-2.75) for men and 1.99 (1.18-3.34) for women, and for CVD, it was 1.31 (1.19-1.44) for men and 1.60 (1.25-2.04) for women. This study has confirmed the harm from smoking and the association between smoking and cardiovascular morbidity. The fact that relative risk in Asian population is relatively lower compared to the rest of the World does not imply that there is less harm from cigarette smoking in this population but may occur as a result of significant presence of other risk factors, such as quality and access to medical treatment for hypertension and dyslipidaemia, within the population.

บรรณานุกรม :
จิรบูรณ์ โตสงวน , สุชัญญา อังกุลานนท์ , หทัยชนก สุมาลี , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ . (2555). ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิรบูรณ์ โตสงวน , สุชัญญา อังกุลานนท์ , หทัยชนก สุมาลี , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ . 2555. "ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิรบูรณ์ โตสงวน , สุชัญญา อังกุลานนท์ , หทัยชนก สุมาลี , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ . "ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
จิรบูรณ์ โตสงวน , สุชัญญา อังกุลานนท์ , หทัยชนก สุมาลี , กนิษฐา บุญธรรมเจริญ . ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.