ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
นักวิจัย : ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , อนามัยสิ่งแวดล้อม , Health Service Systems , การบริการสาธารณสุข , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , ระบบสุขภาพ , สิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ , ปัญหาเชิงนโยบาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1429-2 , http://hdl.handle.net/11228/2239 , WA30 ย442ค ส่วนที่2 2552 , 51-039-2
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอแนวคิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมุมมองใหม่ในการป้องกันและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นธรรม โดยทบทวนแนวคิดและประสบการณ์ด้านความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ วิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาและแนวโน้มของประเทศไทยกับการจัดการปัญหาเพื่อสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและการจัดการของภาคส่วนต่างๆ ที่จะนําไปสู่ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล . (2552). โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล . 2552. "โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล . "โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ยุวดี วงษ์กระจ่าง , กมล ไชยสิทธิ์ , พรพิศ ศิลขวุธท์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล . โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.