ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
นักวิจัย : ทัศนัย ขันตยาภรณ์ , นัฐวุฒิ สิงห์กุล , นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ , พสุภา ชินวรโสภาค , ศศิธร ศิลป์วุฒยา , กฤติกา พนาธนสาร
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , อนามัยแม่และเด็ก , ประชากรข้ามชาติ , แรงงานข้ามชาติ , บริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กฤตยา อาชวนิจกุล , วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน , วัชรา ริ้วไพบูลย์ , สรชัย จำเนียรดำรงการ , องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข , องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย , สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข , อิสระ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9789742992149 , hs2087 , http://hdl.handle.net/11228/3932 , WA310 ท362ก 2556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของประเทศไทยเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ ในการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ การเมือง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงาน ระดับล่างในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลประชากรกลุ่มนี้ ในระบบที่ระบุจำนวนแรงงานข้ามชาติที่แท้จริงในประเทศได้ เนื่องจากการจดทะเบียน และต่ออายุแรงงานที่มีลักษณะปีต่อปี โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดแนว ปฏิบัติ อีกทั้งการพิสูจน์สัญชาติและการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังอยู่ ในระหว่างการพัฒนา ในขณะที่การอพยพแรงงานข้ามพรมแดนโดยไม่มีเอกสารก็มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ปรากฏข้อมูลที่อ้างอิงได้ และ เป็นปัจจุบันในส่วนของผู้ติดตาม เช่น ภรรยาและบุตร ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย การขาดข้อมูลที่แท้จริงนี้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มี ความครอบคลุมในกลุ่มเด็กไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ แต่กลับ พบปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของเด็กข้ามชาติ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของนโยบาย ในการอนุญาตให้ผู้ติดตามแรงงานอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย ทำให้กลุ่ม ผู้หญิงและเด็กข้ามชาติไม่สามารถมีประกันสุขภาพได้ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ พื้นฐาน โดยเฉพาะบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ , นัฐวุฒิ สิงห์กุล , นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ , พสุภา ชินวรโสภาค , ศศิธร ศิลป์วุฒยา , กฤติกา พนาธนสาร . (2556). การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม..
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ , นัฐวุฒิ สิงห์กุล , นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ , พสุภา ชินวรโสภาค , ศศิธร ศิลป์วุฒยา , กฤติกา พนาธนสาร . 2556. "การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ , นัฐวุฒิ สิงห์กุล , นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ , พสุภา ชินวรโสภาค , ศศิธร ศิลป์วุฒยา , กฤติกา พนาธนสาร . "การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ทัศนัย ขันตยาภรณ์ , นัฐวุฒิ สิงห์กุล , นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ , พสุภา ชินวรโสภาค , ศศิธร ศิลป์วุฒยา , กฤติกา พนาธนสาร . การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.