ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค , A study of relationship between liquor stores and alcohol consumer behaviors
นักวิจัย : กนิษฐา ไทยกล้า
คำค้น : แอลกอฮอล์ , ปัจจัยคุกคามสุขภาพ , สุรา, การดื่ม , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems) , สถานที่จำหน่ายสุรา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : hs1622 , http://hdl.handle.net/11228/2787 , WM274 ก128ก 2550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ 2. เพื่อสำรวจการกระจายตัวของสถานที่จำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ 3. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประสบการณ์การเกิดผลกระทบจากการดื่มของผู้ที่ซื้อ/ดื่มจากสถานที่จำหน่าย/ดื่มในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
กนิษฐา ไทยกล้า . (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กนิษฐา ไทยกล้า . 2550. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กนิษฐา ไทยกล้า . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
กนิษฐา ไทยกล้า . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.