ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก , Situation review of primary care research : Eastern region
นักวิจัย : รวีวรรณ เผ่ากัณหา , สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , อนามัย, การบริการ , บริการปฐมภูมิ (การแพทย์) , Health Services Systems , การบริการสาธารณสุข , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , ระบบบริการปฐมภูมิ , Primary care
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1418 , http://hdl.handle.net/11228/2228 , W84.JT3 ร169ก 2551 , 50ข047-1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย , ภาคตะวันออก
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิในเขตภาคตะวันออกเพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดบริการที่ผ่านมา สถานการณ์กําลังคน บทบาทของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและรูปแบบของการจัดการ 2. จัดทําข้อเสนอกรอบแนวคิดและตั้งคำถามเพื่อการศึกษาวิจัยด้านสถานการณ์การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (สพช.),สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :
รวีวรรณ เผ่ากัณหา , สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . (2551). การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา , สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . 2551. "การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา , สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . "การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา , สุนทราวดี เธียรพิเชฐ . การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.