ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ , Analysis of Health Impact Assessment System from Large Investment Projects and Public Policy
นักวิจัย : เดชรัต สุขกำเนิด
คำค้น : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ , ผลกระทบด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : hs0850 , http://hdl.handle.net/11228/3372 , WA754 ด837ก 2544
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ จำ นวนมาก ดังนั้น การ เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการดำ เนิน โครงการพัฒนา จึงย่อมกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การประเมินผลกระทบทางสุข ภาพจึงเป็นความพยายามที่จะคาดการณ์ไปข้างหน้าถึงผลกระทบของการดำ เนินกิจกรรม โครงการ แผน และนโยบายต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพของประชากร เพื่อส่งเสริมให้มีการนำ ปัจจัยทางสุขภาพของมนุษย์เข้า ไว้ในกระบวนการตัดสินใจ พร้อมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับโรคและภัยคุกคามแก่สุขภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม อย่างไรก็ดี การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย ดังนั้น จึงมีความจำ เป็นที่จะต้องมีการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะใช้เป็นฐานประสบการณ์ และความรู้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาด ใหญ่ และนโยบายของรัฐ ขึ้นมาในประเทศไทย อันจะเป็นส่วนสำ คัญส่วนหนึ่งของการคุ้มครองปกป้อง สุขภาพและสิทธิของประชาชน ภายใต้ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
เดชรัต สุขกำเนิด . (2543). การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เดชรัต สุขกำเนิด . 2543. "การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เดชรัต สุขกำเนิด . "การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543. Print.
เดชรัต สุขกำเนิด . การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2543.