ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์
นักวิจัย : สุคนธา คงศีล , ศุภชัย ฤกษ์งาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2538 : p99-111 , http://hdl.handle.net/11228/995 , JV3N2-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภายหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างกว้างขวางในแทบทุกมุมโลกแล้ว ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้เพิ่มมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคนี้ ซึ่งมาตราการหนึ่งที่เร่งรัดก็คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในโลหิตบริจาค ทั้งวิธี HIV Antigen และ HIV Antibody ... งานวิจัยชิ้นนี้ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงต้นทุนของการตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ทั้งสองวิธีเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนมาตรการบริการโลหิตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สุคนธา คงศีล , ศุภชัย ฤกษ์งาม . (2551). การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุคนธา คงศีล , ศุภชัย ฤกษ์งาม . 2551. "การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุคนธา คงศีล , ศุภชัย ฤกษ์งาม . "การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สุคนธา คงศีล , ศุภชัย ฤกษ์งาม . การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.