ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
นักวิจัย : ภัทระ แสนไชยสุริยา , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปิยะธิดา สมุทรประภูติ , พงษ์เดช สารการ , รัชนี มิตกิตติ , อุษา โถหินัง
คำค้น : โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม , การป้องกันและควบคุมโรค , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1792 , http://hdl.handle.net/11228/3116 , WC503.6 ภ363ก 2553 , 52-064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าถึงประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยากต่างด้าว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องเอดส์และความตระหนักต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยากต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 1.2 เพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรดำเนินงาน 4 องค์กรที่ทำงานกับประชากรต่างด้าวให้สามารถทำงานด้านการป้องกันเอดส์ในพื้นที่เป้าหมาย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชากรต่างด้าวในรูปแบบอาสาสมัคร (อสต) หรือพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต) 1.3 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกในเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ 20 องค์กรให้มีความตระหนักต่อเรื่องเอดส์และบูรณาการเรื่องเอดส์เข้าไปในแผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 1.4 เพื่อประสานงานเชื่อมโยงการทำงานเรื่องเอดส์เข้ากับการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานต่างๆ สำหรับต่อไป 2. เพื่อสังแคราะห์และสรุปผลองค์ความรู้จากการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของโครงการเข้าถึงประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยากต่างด้าว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบและกลไกการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยากต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ภัทระ แสนไชยสุริยา , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปิยะธิดา สมุทรประภูติ , พงษ์เดช สารการ , รัชนี มิตกิตติ , อุษา โถหินัง . (2553). การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภัทระ แสนไชยสุริยา , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปิยะธิดา สมุทรประภูติ , พงษ์เดช สารการ , รัชนี มิตกิตติ , อุษา โถหินัง . 2553. "การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภัทระ แสนไชยสุริยา , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปิยะธิดา สมุทรประภูติ , พงษ์เดช สารการ , รัชนี มิตกิตติ , อุษา โถหินัง . "การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
ภัทระ แสนไชยสุริยา , ปาหนัน พิชยภิญโญ , ภูษิตา อินทรประสงค์ , ปิยะธิดา สมุทรประภูติ , พงษ์เดช สารการ , รัชนี มิตกิตติ , อุษา โถหินัง . การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.