ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
นักวิจัย : กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล , อำนวย มะอนันต์
คำค้น : ศักยภาพ , การท่องเที่ยวเชิงเกษตร , ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพของศูนย์วิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีเขาไชยราช ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โดยการสำรวจข้อเท็จจริงในความพร้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เน้นสภาพการที่ปรากฏ และบริบทสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ทั้งแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการสังเกต ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช มีลักษณะพื้นที่ โดยรวมเป็นที่ราบสลับกับเนินดินจากร่องน้ำ พื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นป่า มีต้นไม้ขึ้นตามแนวลำห้วย และรอบๆ ภูเขา เป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าขนาดเล็ก มีภูมิประเทศและบรรยากาศเหมาะที่จะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว มีทิวทัศน์สวยงาม มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ มีแผนการที่จะจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ อยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของฝาก โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว แต่ยังมีข้อจำกัดด้านความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ ความมีคุณค่าทางวิชาการและการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นร้านค้า ที่จอดรถ และห้องสุขา ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ควรกำหนดเป็นนโยบายให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่ โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนา รวมทั้งจัดทำเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนเข้ามารับบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล , อำนวย มะอนันต์ . (2553). การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล , อำนวย มะอนันต์ . 2553. "การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล , อำนวย มะอนันต์ . "การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล , อำนวย มะอนันต์ . การค้นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.