ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : บุญชู บุตรฉิ้ว , ณรงค์ แก้วเฉย , คณิต เจียวก๊ก , ประทุม มะละเครือ , กฤษณพร แพกุล , ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล
คำค้น : พัฒนา , โคเนื้อ , สวนปาล์มน้ำมัน , ภาคใต้ตอนบน
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร 2) ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ และผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 6 จังหวัด จำนวน 10,230 ราย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,758 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.34 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 8.47 ปี มีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มในสวนปาล์มน้ำมัน และมีอาหารเสริม ส่วนใหญ่เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง โคพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน และโคพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ตามลำดับ การผสมพันธุ์โคเนื้อส่วนใหญ่ใช้วิธีการผสมเทียม มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิภายในและกำจัดพยาธิภายนอกให้โคเป็นบางครั้ง เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายโคให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น ร้อยละ 70.14 ใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงโค ร้อยละ 42.21 การสำรองพืชอาหารสัตว์มีเพียง ร้อยละ 26.60 เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า การปล่อยโคแทะเล็มในสวนปาล์ม ไม่มีผลกระทบต่อสวนปาล์มน้ำมัน และเห็นว่า การเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้ เกษตรกรใช้ทางปาล์มน้ำมันเลี้ยงโค ร้อยละ 32.37 โดยจะนำมาใช้ในรูปแบบของการให้กินสดทั้งทาง มีต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมัน เฉลี่ย 3,935.78 บาทต่อตัว และมีกำไร เฉลี่ย 5,990.87 บาทต่อตัว เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพเสริม ไม่มีปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์ม แต่มีปัญหาขาดแม่โคพันธุ์ดี โคผสมติดยาก ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ขาดการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ ขาดการรวมกลุ่ม และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เห็นได้ว่า การเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมัน ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และควรส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
บุญชู บุตรฉิ้ว , ณรงค์ แก้วเฉย , คณิต เจียวก๊ก , ประทุม มะละเครือ , กฤษณพร แพกุล , ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล . (2553). พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บุญชู บุตรฉิ้ว , ณรงค์ แก้วเฉย , คณิต เจียวก๊ก , ประทุม มะละเครือ , กฤษณพร แพกุล , ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล . 2553. "พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บุญชู บุตรฉิ้ว , ณรงค์ แก้วเฉย , คณิต เจียวก๊ก , ประทุม มะละเครือ , กฤษณพร แพกุล , ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล . "พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2553. Print.
บุญชู บุตรฉิ้ว , ณรงค์ แก้วเฉย , คณิต เจียวก๊ก , ประทุม มะละเครือ , กฤษณพร แพกุล , ภมรินทร์ โชคสุทินสกุล . พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2553.