ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก
นักวิจัย : บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต , เอก วิทูรพงศ์ , ชำนาญ บุญมี , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , พินิจ ร้อยศรี
คำค้น : สมรรถภาพการผลิต , คุณภาพซาก , โคพันธุ์ตาก , โคลูกผสมกบินทร์บุรี , ตาก
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก โดยใช้ลูกโคหย่านมเพศผู้ พันธุ์ตาก จำนวน 10 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 149.75 กิโลกรัม และพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก จำนวน 10 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 176.75 กิโลกรัม เลี้ยงขุนด้วยหญ้าแพงโกล่าแห้ง และอาหารข้นอัดเม็ด โปรตีน 16% ให้ตามเกณฑ์มาตรฐานความต้องการอาหารโคเนื้อ (NRC, 1984) ที่อัตราการเจริญเติบโต 909 กรัมต่อตัวต่อวัน ใช้ระยะเวลาทดลอง 245 วัน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยวิธี group t-test ผลการทดลองพบว่า โคพันธุ์ตากและโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก มีน้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเฉลี่ย เท่ากับ 387.00 และ 396.25 กิโลกรัม ตามลำดับ และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 และ 0.90 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณวัตถุแห้งที่กินได้ต่อน้ำหนักตัวของโคทั้งสองกลุ่ม เท่ากับ 2.65 และ 2.54 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 8.46 และ 9.31 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้านลักษณะซาก พบว่า โคพันธุ์ตาก และโคลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก มีน้ำหนักซากอุ่น เท่ากับ 214.67 และ 207.00 กิโลกรัม น้ำหนักซากเย็น เท่ากับ 203.33 และ 195.66 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เท่ากับ 53.97 และ 50.95 เปอร์เซ็นต์ซากเย็น เท่ากับ 51.16 และ 48.15 ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันโคพันธุ์ตาก มีขนาดใหญ่กว่าโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) มีค่าเท่ากับ 21.23 และ 19.42, 8.14 และ 8.99, 6.94 และ 6.82, 7.01 และ 6.60, 10.49 และ 10.45, 7.68 และ 7.46, 8.01 และ 9.15, 5.03 และ 4.42, 24.66 และ 26.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ด้านคุณภาพทางกายภาพของเนื้อ พบว่าค่าความสว่างของเนื้อ ค่าความแดงของเนื้อ และค่าความเหลืองของเนื้อ ความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ ของโคพันธุ์ตากและโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

บรรณานุกรม :
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต , เอก วิทูรพงศ์ , ชำนาญ บุญมี , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , พินิจ ร้อยศรี . (2559). สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต , เอก วิทูรพงศ์ , ชำนาญ บุญมี , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , พินิจ ร้อยศรี . 2559. "สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต , เอก วิทูรพงศ์ , ชำนาญ บุญมี , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , พินิจ ร้อยศรี . "สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2559. Print.
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต , เอก วิทูรพงศ์ , ชำนาญ บุญมี , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , พินิจ ร้อยศรี . สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี- ตาก. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2559.