ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส
นักวิจัย : อำพล วริทธิธรรม , เอื้องพลอย ใจลังกา , วุฒิชัย ลัดเครือ , กันยวิชญ์ กันจินะ
คำค้น : แพะแผ่นปรุงรส , เนื้อแพะปลดระวาง , การอบแห้ง , การแปรรูปอาหาร
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งของผลิตภัณฑ์เนื้อแพะแผ่นปรุงรส โดยวางแผนการทดลอง แบบ Factorial 3x3 in CRD แปรผันอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ที่ 100-120องศาเซลเซียส และ 10-15 นาที จากนั้น นำผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ และทางประสาทสัมผัส พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ และเวลาในการอบแห้งมากขึ้น ทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีลักษณะ สีน้ำตาลแดงคล้ำขึ้น เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความเหนียวมากขึ้น ส่วนทางด้าน ประสาทสัมผัส พบว่า ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส ที่ใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และเวลา 10 นาที ในการอบแห้ง ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบด้านรสชาติ ระดับมากที่สุด ส่วนความชอบทางด้านสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ดังนั้น สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งของผลิตภัณฑ์เนื้อแพะแผ่นปรุงรส คือ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และเวลา 10 นาทีเมื่อได้สูตร ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรสที่เหมาะสมแล้ว จึงนำผลิตภัณฑ์สุดท้ายมาทดสอบอายุการเก็บรักษา พบว่า ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส คือ 45 วัน สำหรับการคิดต้นทุน ผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส มีวิธีคำนวณต้นทุนการผลิตโดยคำนวณจากต้นทุนของวัตถุดิบหลัก ส่วนผสมอื่น และค่าไฟฟ้า แล้วบวกเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพื่อเป็นค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าการจัดการ พบว่า ราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส ขนาด 10 กรัม เท่ากับ 14.03 บาท หรือ เท่ากับ 1,403 บาท ต่อผลิตภัณฑ์แพะแผ่นปรุงรส 1 กิโลกรัม คิดเป็น ร้อยละ 400 ของต้นทุนเนื้อแพะ ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าเนื้อแพะปลดระวางได้อย่างดี และยังสามารถวางจำหน่ายเป็นระยะเวลา 45 วัน โดยไม่ต้องเก็บในตู้เย็น

บรรณานุกรม :
อำพล วริทธิธรรม , เอื้องพลอย ใจลังกา , วุฒิชัย ลัดเครือ , กันยวิชญ์ กันจินะ . (2560). การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
อำพล วริทธิธรรม , เอื้องพลอย ใจลังกา , วุฒิชัย ลัดเครือ , กันยวิชญ์ กันจินะ . 2560. "การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
อำพล วริทธิธรรม , เอื้องพลอย ใจลังกา , วุฒิชัย ลัดเครือ , กันยวิชญ์ กันจินะ . "การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2560. Print.
อำพล วริทธิธรรม , เอื้องพลอย ใจลังกา , วุฒิชัย ลัดเครือ , กันยวิชญ์ กันจินะ . การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2560.