ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : ประจักษ์ อัศววิวัฒน์พงศ์ , จเร หลิมวัฒนา , ธีระ จันทร์แก้ว
คำค้น : ต้นทุนน้ำนมดิบ , ฟาร์มโคนม , ภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในลักษณะเฉพาะเจาะจงรายฟาร์ม โดยให้เกษตรกรเก็บข้อมูลจากบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2553 จำนวน 15 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก (มีแม่โคนมไม่เกิน 10 ตัว) จำนวน 5 ฟาร์ม ฟาร์มขนาดกลาง (มีแม่โคนม 11-20ตัว)จำนวน 6 ฟาร์ม และฟาร์มขนาดใหญ่ (มีแม่โค 21-50 ตัว) จำนวน 4 ฟาร์ม และใช้โปรแกรม PANNIPA บน Excel ในการวิเคราะห์หาค่า ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ มีค่า 13.51, 12.35 และ 11.73 ตามลำดับ หรือค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 12.53 และกำไรสุทธิต่อกิโลกรัมมีค่า 1.48, 1.95 และ 3.50 ตามลำดับ หรือค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 2.30 บาท

บรรณานุกรม :