ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552
นักวิจัย : ชาญคณิต อาวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://ocac.go.th/?3d-flip-book=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

https://ocac.go.th///wp-content/uploads/2018/05/52-8.pdf

บรรณานุกรม :
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2552). ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ชาญคณิต อาวรณ์ . 2552. "ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
ชาญคณิต อาวรณ์ . "ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2552. Print.
ชาญคณิต อาวรณ์ . ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองไทย พ.ศ. 2551-2552. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย; 2552.