ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง
นักวิจัย : ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร
คำค้น : รูปแบบการดําเนินงานด?านบริการ , ศูนยพ? ัฒนาเดกก็ ?อนวัยเรียน
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.bcnlp.ac.th/modules/My_Uploads/user_folders/bcnlp/27.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานต้องอาศัยปัจจัยที่จําเป็นหลายอย่างใน การดําเนินงานด้านบริการ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร ด้านสุขภาพ จึงควรมีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบและสามารถนําผลการประเมินมากําหนด รูปแบบในการดําเนินงานด้านบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model ) และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อวางรูปแบบที่เหมาะสมใน การดําเนินงานด้านบริการ ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วยเด็กที่มารับบริการ จํานวน 84 ราย ผู้ปกครองจํานวน 64 ราย และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จํานวน 13 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ การสังเกตุ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฯ แบบบันทึกภาวะสุขภาพของเด็ก แบบบันทึก อุบัติเหตุ แบบบันทึกข้อมูลของบุคลากร เครื่องมือวัดการเจริญเติบโต กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิง การเจริญเติบโต เครื่องมือและแบบประเมินพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ ( Denver II ) ซึ่งผ่านการหา ค่าความเชื่อมั่นของการทดสอบ เท่ากับ 1.00 และแบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของ ผู้ปกครอง ซึ่งผ่านการหาค่าความตรงทางเนื้อหาและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร . (2549). รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร . 2549. "รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง.
ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร . "รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, 2549. Print.
ศิริวรรณ ใบตระกูล , วิลาวัลย์ ตอปญญา , นฤพร พงษ์คณากร . รูปแบบการดําเนินงานด้านบริการที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง. ลำปาง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง; 2549.