ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักวิจัย : ธรรญชนก คำแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรญชนก คำแก้ว . (2556). การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรญชนก คำแก้ว . 2556. "การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ธรรญชนก คำแก้ว . "การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. Print.
ธรรญชนก คำแก้ว . การวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ศศ ๔๗๖ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2556.