ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นักวิจัย : พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หัวข้อการวิจัย : การศึกษาระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักวิจัย : พระมหาศรีทนต์ สมจาโร สุขเกษ Division : Mahachulalongkornrajavidyalaya University ปี พ.ศ. : ๒๕๕๗ ได้รับทุนอุดหนุนจาก : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพื่อศึกษามาตรฐานการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดที่เป็นมาตรฐาน ๓. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มประชากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ จำนวน ๓ ท่าน กลุ่มประชากร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนกลาง บรรณารักษ์ วิทยาเขต ๑๐ แห่ง บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์ บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหน่วยวิทยบริการ บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโครงการขยายห้องเรียน บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทปาร์ค ที่เข้าประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐ รูป/คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓๐ รูป/คน นิสิต คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐ รูป/คน นิสิต คณะครุศาสตร์ จำนวน ๓๐ รูป/คน นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๓๐ รูป/คน นิสิต คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๓๐ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ รูป คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาระบบจัดเก็บและสืบค้นห้องสมุด โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านห้องสมุดและโปรแกรมห้องสมุด จำนวน ๓ ท่าน ค่าเฉลี่ยคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๐๔ แสดงว่าคุณภาพด้านการพัฒนาระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบจัดเก็บและสืบค้นห้องสมุดของประชากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๕๕ แสดงว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ . (2557). การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ . 2557. "การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ . "การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ . การสร้างระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.