ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน
นักวิจัย : นายพระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อรายงานการวิจัย การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐ คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน ผู้วิจัย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี (แซ่ฉั่ว) ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์หลังเพื่อสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐ คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน โดยทำการศึกษาทั้งในเชิงเอกสารและข้อมูลเชิงประจักษ์ จากแบบบันทึกสาระสำคัญ เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นแบบบันทึกสาระสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า ๑. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ผลงานทางวิชาการของพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ วรรณคดีบาลี วรรณกรรมพระพุทธศาสนา (แปล) วรรณคดีพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (อธิบาย) และแบ่งออกเป็น ๗ สมัย ได้แก่ (๑) ก่อนสมัยสุโขทัย (๒) สมัยสุโขทัย (๓) สมัยล้านนา (๔) สมัยอยุธยา (๕) สมัยกรุงธนบุรี (๖) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้อนต้น และ(๗) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยปัจจุบัน ๒. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓๐ คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน แบ่งได้เป็น ๙ เรื่อง คือ (๑) ประวัติพระพุทธศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์, ตำนานมูลศาสนา, กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก และแก่นพุทธศาสนา (๒) ประวัติของพระพุทธเจ้า ได้แก่ ปฐมสมโพธิ, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์, และสังคีติยวงศ์ (๓) พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์, อริยสัจจากพระโอษฐ์, และอิทัปปัจจยตา (๔) หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, และปัญญาวิวัฒน์ (๕) ตัวอย่างคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วิสุทธิมรรค, วิมุตติมรรค และมิลินทปัญหา (๖) การอ้างอิงในการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์, พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ (๗) การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ พุทธธรรม, คู่มือมนุษย์, ธรรมนูญชีวิต และมงคลทีปนี(๘) การกระทำของมนุษย์ที่เรียกว่ากรรม ได้แก่ กรรมทีปนี, วิปัสสนาทีปนี และวิมุตติรัตนมาลี และ (๙) มนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนเมื่อตายไปและไปเกิดใหม่ ได้แก่ ภูมิวิลาสินี, ไตรภูมิกถา, โลกทีปกสาร และจักกวาฬทีปนี?

บรรณานุกรม :
นายพระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว . (2557). การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว . 2557. "การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว . "การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นายพระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว . การสังเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 30 คัมภีร์ธรรมที่คนไทยควรอ่าน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.