ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นายพระครูพิธานพิพัฒนคุณ วิลัยพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่องานวิจัย: การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย: พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีงบประมาณ: ๒๕๕๗ ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา รูปแบบบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาและเพื่อส่งเสริมพุทธบูรณาการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าอาวาสทุกวัด/สำนักสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานวัฒนธรรมหมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง หมู่บ้านละ ๖ คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๘๑ รูป/คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริงเพื่อแจกแบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความเรียง แล้วนำมาสรุปและรายงานผล ตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย สำหรับเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ ด้านพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านมีน้อยมาก แต่มีโอกาสมากในงานประเพณีและงานบุญต่างๆ ส่วนรูปแบบการอบรมสั่งสอนนั้นใช้รูปแบบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหลัก ส่วนหลักธรรมที่นำไปบูรณากับการรูปแบบในการอบรมสั่งสอนประชาชนพบว่า ที่ใช้บ่อยได้แก่ หลักศีล ๕ หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักสาราณียธรรม หลักสัปปุริสธรรม หลักอปริหานิยธรรม หลักบุญกิริยาวัตถุ และหลักทิศ ๖ ส่วนด้านการบูรณาการพุทธธรรมในภารกิจการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนพบว่า พระสงฆ์ทุกวัดในพื้นที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามกรอบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลไปใช้ในการบูรณาการกับการอบรมสั่งสอนประชาชน โดยตระหนักถึงการพัฒนาจิตใจประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านที่ยั่งยืน หลักธรรมที่ใช้บ่อยที่สุดมี ๕ หลักธรรม ประกอบด้วย การรักษาศีล ๕ สังคหวัตถุธรรม ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ทิศ ๖ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และมี ๓ วัดที่นอกจากใช้หลักธรรมดังกล่าวแล้ว ยังใช้หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ และอปริหานิยธรรมเพิ่มเติมในบางโอกาส แต่พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้โอกาสเทศนาอบรมในงานประเพณี วันธรรมสวนะ งานมงคลและอวมงคลต่าง ๆ เป็นหลักในการใช้พุทธธรรมบูรณาการ ด้านปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาพบว่า ปัญหาอุปสรรคอันดับแรกได้แก่ พระสงฆ์ไม่มีโอกาสร่วมประชุมกับประชาชนในหมู่บ้านแต่ละเดือนจึงไม่มีโอกาสได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านต่อสาธารณชน และที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนไม่เห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน ด้านข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนา พบว่าข้อเสนอแนะที่อยู่ในลำดับแรก ได้แก่ แต่ละหมู่บ้านควรจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านที่ศาลาวัดเช่นสมัยก่อน จะทำให้พระสงฆ์ได้ร่วมประชุมและได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านแก่ประชาชน และที่ได้รับข้อเสนอแนะน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้านบางคนควรเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการอบรมศรัทธาประชาชน และกิจกรรมของหมู่บ้าน ควรให้มีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาทุกกิจกรรมท่านจะได้มีส่วนร่วมกับหมู่บ้านด้านการพัฒนามากขึ้น

บรรณานุกรม :
นายพระครูพิธานพิพัฒนคุณ วิลัยพงษ์ . (2557). การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพระครูพิธานพิพัฒนคุณ วิลัยพงษ์ . 2557. "การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายพระครูพิธานพิพัฒนคุณ วิลัยพงษ์ . "การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นายพระครูพิธานพิพัฒนคุณ วิลัยพงษ์ . การเสริมสร้างพลังของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้สูงอายุในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.