ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์
นักวิจัย : นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อรายงานการวิจัย: การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ ผู้วิจัย: นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. พระครูใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล, ดร. พระศิวเดชน์ ญาณวโร นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ: ๒๕๕๗ ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี :กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี :กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ ทำให้ทราบว่า ๑) การเรียนการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลศึกษาในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จนได้มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสที่ดีขึ้นเป็นการศึกษาสงเคราะห์อีกทางหนึ่ง ๒) สภาพการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนให้นักเรียนทำการสอบทุก ๆ ปี และการมอบทุนการศึกษาเป็นรางวัลกล่าวยกย่อง และให้กำลังใจแก่ผู้สอบผ่านในแต่ละชั้นของการสอบความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนความสำคัญของการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสัมฤทธิ์ผล ซึ่งส่งผลถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญ แม้ว่าความรู้นั้นผู้เรียนอาจศึกษาค้นคว้า หรือเรียนรู้ได้จากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว แต่การสอนของครูจะช่วยให้แนวทางให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ ตลอดจนครอบคลุมการเรียนการสอน อันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์ขึ้น ๓) ศึกษาปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษาในโรงเรียนการกุศล โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ทางโรงเรียนนั้นยังการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของครูมีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนธรรมศึกษาไม่เข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ชัดเจน เช่น การใช้ภาษาบาลีในการสอนวิชากระทู้ธรรม ของธรรมศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดนักเรียนขาดทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนธรรมศึกษา และมีปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการเรียนการสอนซึ่งเป็นผลทำให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนธรรมศึกษาเพราะคิดว่าการเรียนการสอนธรรมศึกษานั้นมีความเข้าใจยากในการเรียน ในส่วนของสภาพการปฏิบัติพบว่าการบริหารงานด้านวิชาการ บุคลากร และทั่ว ๆ ไป ในภาพรวมมีการบริหารงานที่ผ่านคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญ คุณภาพ ความพยายาม ส่วนการบริหารส่วนการบริหารด้านงบประมาณ มีการบริหารที่ผ่านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ พิจารณางานในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานที่ผ่านระดับคุณภาพ ด้านวิชาการ มีประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ด้านงบประมาณ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ จัดเก็บควบคุมเบิกจ่าย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสม่ำเสมอ ด้านบุคลากร ได้มอบหมายกระจายอำนาจความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งตามความสามารถและความเหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร ด้านทั่วไป ได้แก่จัดทำสำมโนและระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาในการบริหารงาน พบว่า ด้านวิชาการมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร เนื่องจากขาดความเข้าใจในการจัดหลักสูตร ดังนั้นจากผลการศึกษาทำให้ทราบว่า คุณสมบัติของพระที่จะไปทำหน้าที่ในการสอนเยาวชนในโรงเรียนนั้น จะต้องมีความพร้อมทั้งด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณธรรม มีองค์ความรู้ทางธรรมที่ลึกซึ้ง การใช้ภาษาที่ทันสมัย การประยุกต์การศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการนำหลักพุทธธรรมสู่เยาวชน ยิ่งจะทำให้เยาวชนได้รับการพัฒนาเพื่อความเป็นพลเมืองดีมากขึ้น สังคมเป็นสุข การมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณค่าตอบแทนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่หากการสอนคือหน้าที่ อุปสรรคก็จะเป็นโอกาส การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศลเป็นช่องทางหนึ่งที่เสริมสร้างบทบาทต่อสังคมในแง่ของการศึกษามากขึ้น การมีเครือข่ายช่วยเหลือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อประกอบการสอนที่ทันสมัย ทำให้มีศักยภาพสูงขึ้น การช่วยให้เยาวชนมีความรู้คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับสังคม

บรรณานุกรม :
นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน . (2557). การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน . 2557. "การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน . "การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน . การศึกษาการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนใจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.