ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
นักวิจัย : วันชัย ทรัพย์สิงห์ , ทรงกลด ศรีปรางค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2012.11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 เพื่อทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 2 เพื่อออกแบบและสร้างวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ารูปแบบต่าง ที่มีพิกัดกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับที่ใช้ห้องปฏิบัติการ 3 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP Board) ในการควบคุมวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 4 เพื่อสร้างชุดควบคุมวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าในงานอิเล็กทรอนิกส์กำลังรูปแบบต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ทั้งแบบการควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด 5 เพื่อออกแบบและสร้างสื่อการสอนเชิงปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังให้สอดคล้องกับชุดควบคุมและวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ได้สร้างขึ้น 6 เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งเป็นวิชาหลักในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บรรณานุกรม :
วันชัย ทรัพย์สิงห์ , ทรงกลด ศรีปรางค์ . (2555). ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วันชัย ทรัพย์สิงห์ , ทรงกลด ศรีปรางค์ . 2555. "ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วันชัย ทรัพย์สิงห์ , ทรงกลด ศรีปรางค์ . "ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2555. Print.
วันชัย ทรัพย์สิงห์ , ทรงกลด ศรีปรางค์ . ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยบอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2555.