ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , ศรัญลักษร์ เทพวารินทร์ , สมชัย ปราบรัตน์
คำค้น : การบริหารงาน I หลักธรรมาภิบาล I สํานักงานจังหวัด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/620465%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1 เพื่อศึกษาการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของสํานักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 2 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจํา สํานักงานจังหวัด ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของสํานักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จําแนกตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของบุคลากรประจําสํานักงาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ทํางานในสํานักงานจังหวัด เขตภาคใต้ 14 จังหวัด จํานวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) สํานักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) คะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เท่ากับ 6.10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 3) บุคลากรประจําสํานักงานจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศ ไทย ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่างกัน มีการรับรู้ต่อ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , ศรัญลักษร์ เทพวารินทร์ , สมชัย ปราบรัตน์ . (2562). สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , ศรัญลักษร์ เทพวารินทร์ , สมชัย ปราบรัตน์ . 2562. "สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , ศรัญลักษร์ เทพวารินทร์ , สมชัย ปราบรัตน์ . "สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2562. Print.
นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว , ศรัญลักษร์ เทพวารินทร์ , สมชัย ปราบรัตน์ . สภาพการบริหารจัดการงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานจังหวัดเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2562.