ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นักวิจัย : จุุฑารัตน์ คชรัตน์ I วิชุนา สัตยารักษ์ I ณัฐกา นาเลื่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610955.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีความตรงเชิงเนื้อหา (IC)ระดับ 1.0 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศ- นียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (? = 4.01, ? = 0.60) สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (? = 4.14, ? = 0.70) และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (? = 3.85, ? = 0.64) ส่วนสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (? = 4.11,4.04,4.02 และ3.88) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
จุุฑารัตน์ คชรัตน์ I วิชุนา สัตยารักษ์ I ณัฐกา นาเลื่อน . (2561). สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
จุุฑารัตน์ คชรัตน์ I วิชุนา สัตยารักษ์ I ณัฐกา นาเลื่อน . 2561. "สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
จุุฑารัตน์ คชรัตน์ I วิชุนา สัตยารักษ์ I ณัฐกา นาเลื่อน . "สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
จุุฑารัตน์ คชรัตน์ I วิชุนา สัตยารักษ์ I ณัฐกา นาเลื่อน . สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.