ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
นักวิจัย : เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ยรรยง คชรัตน์ I สุภาวดี ธรรมรัตน์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน I จิตลักษณะภายใน I พฤติกรรมการเรียน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/620964%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 2) ศึกษาจิตลักษณะภายในของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3) ศึกษาโมเดลสมการ โครงสร้าง พฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2555 เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ โครงสร้างพฤติกรรมการเรียนกับจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการ วิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้น และวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้โปรแกรม LISREL8.80 Student (Linear Structural Relationship) นําเสนอในรูปแบบตาราง และรูปแบบโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนวิธีการเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลที่ นํามาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มละ 30 คน โดยเลือกจากนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงๆ 15 คน และคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํา ๆ 15 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการนําข้อมูลมาจําแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุปในประเด็น ตามวัตถุประสงค์ และพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ด้านความรับผิดชอบ ยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านนิสัยในการเรียน และด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ อยู่ในระดับมาก 2. จิตลักษณะภายในของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมจิตลักษณะภายใน ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จิตลักษณะภายใน ของนักศึกษาด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านการปรับตัว และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ที่สุด ส่วนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้านความวิตกกังวล อยู่ในระดับมาก 3. โมเดลสมการโครงสร้าง พฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ตัวแปรแฝงทุกตัวแปรสามารถใช้แทน ตัวแปรสังเกตได้ดี โดยน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ ทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 105 โมเดลมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ ตัวแปรจิตลักษณะภายในและตัวแปรพฤติกรรมการเรียนมี อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และตัวแปรจิตลักษณะภายในมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของ นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ยรรยง คชรัตน์ I สุภาวดี ธรรมรัตน์ . (2562). โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ยรรยง คชรัตน์ I สุภาวดี ธรรมรัตน์ . 2562. "โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ยรรยง คชรัตน์ I สุภาวดี ธรรมรัตน์ . "โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2562. Print.
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธิ์ I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I ยรรยง คชรัตน์ I สุภาวดี ธรรมรัตน์ . โมเดทสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเรียนและจิตลักษณะภายในที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2562.