ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/600932.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของโรคโนโมโฟเบีย (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของโรคโนโมโฟเบีย และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันโรคโนโมโฟเบีย ของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา จำนวน 398 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ อาจารย์ และผู้ปกครองของนักศึกษา อย่างละ 50 คน ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า 1.พฤติกรรมเสี่ยงของโรคโนโมโฟเบีย ของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและภาพย่อย มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 2.88 คะแนน พฤติกรรมเสี่ยงด้านร่างกาย 3.08 คะแนน พฤติกรรมเสี่ยงด้านจิตใจ 2.76 คะแนน พฤติกรรมเสี่ยงด้านสังคม 2.81 คะแนน ตามลำดับ 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา (Y ?) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 มี 5 ตัวแปร ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (x_3) การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน (x_2) การดำเนินชีวิตตามหลักความพอประมาณ (x_6) การดำเนินชีวิตตามหลักความมีเหตุผล (x_7) และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยต่อวัน (x_4) มีสมการพยากรณ์ คือ Y ? = 2.309 + .266 x_2 + .340 x_3 - .121 x_6 - .094 x_7 + .092 x_4 3.แนวทางป้องกันโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน คือ วัยรุ่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และ เพื่อนฝูง โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) การป้องกันด้วยการควบคุมจากภายในตัวเอง (2) การป้องกันด้วยการควบคุมจากภายนอกตัวเอง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ การชี้แนะ การให้ตัวเสริมแรงที่เป็นกิจกรรม การเสนอตัวแบบ และการควบคุมด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ เช่น การตำหนิ ติเตียน ออกกฎระเบียบ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร . (2560). พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร . 2560. "พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร . "พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2560. Print.
เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร . พฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันการเปิดโรคโนโมโฟเบียของวัยรุ่นในเขตจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2560.