ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สินี กิตติชนม์วรกุล
คำค้น : พฤติกรรม I การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ I นักเรียน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610870%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและวัตถุประสงค์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-6ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ข้อมูล้วยโปรแกรมทางสถิติผลจากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์Facebook มากที่สุด โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่บ้านหรือหอพักและนิยมเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงกลางคืนมากที่สุด19.00 24.00 น. มีการเปิดใช้งาน 4-5 ครั้ง/วัน เฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูล มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมา ใช้เพื่อกิจกรรมทางสังคมและเพื่องานอดิเรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.61 และ 3.48 ตามลำดับ ทั้งสามด้านมีระดับการใช้อยู่ในระดับสูง

บรรณานุกรม :
สินี กิตติชนม์วรกุล . (2561). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สินี กิตติชนม์วรกุล . 2561. "พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สินี กิตติชนม์วรกุล . "พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
สินี กิตติชนม์วรกุล . พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียน ในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.