ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
นักวิจัย : วันเฉลิม ว่องสนั่นศิป์
คำค้น : ผลประโยชน์ทับซ้อน , นักการเมืองท้องถิ่น , เทศบาลนครหาดใหญ่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (2) พฤติกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และ (3) ผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านบวกด้านลบที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีสิทธิเลือกตั้งและมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน 400 คนและใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sample) ในกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขต จากทั้งหมด 4 เขต เขตละ 100 คน วิเคราห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ (สท.) มีบทบาทหน้าที่ในครอบครัว คือ เป็นสมาชิกในครอบครัว/ผู้อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างติดตามเกี่ยวกับข่าวสารของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นบางครั้ง เข้าร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้ลงสมัครเข้าทำงานในเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นบางครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ กระทำกิจกรรมทางการเมือง โดยมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติในลักษณะการไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. และ (2) พฤติกรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังจากการบอกเล่า หรือจากสื่อต่างๆ ในทางการมีผลประโยชน์ทับซ้อน พฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต (3) ผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านบวกด้านลบที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นเป็นเรื่องน่ารังเกียจหากพบเห็นหรือได้ยิน/ได้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต สาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเพิกเฉย เพราะแจ้งเบาะแสและร้องเรียนไป ก็ไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ต้องการให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการหรือปรับปรุง การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เร่งดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว

บรรณานุกรม :
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิป์ . (2560). ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิป์ . 2560. "ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิป์ . "ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2560. Print.
วันเฉลิม ว่องสนั่นศิป์ . ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2560.